Банкеръ Daily

Новини

Продава се обособена част на обявената в несъстоятелност фирма Интерфрукт Камчия - Долни чифлик

Габриела Сулай - синдик на обявената в несъстоятелност фирма Интерфрукт Камчия АД - Долни чифлик, Промишлена зона, Плодохранилище, по т. д. № 836/2004 г. по описа на Варненския окръжен съд, обявява на интересуващите се, че на 21 март в канцеларията на синдика, находяща се във Варна, ул. Опълченска № 23, ет. 1, ап. 3, ще се проведе продажба на обособена част от имуществото, собственост на длъжника.
Става въпрос за плодохранилище с прилежащите към него съоръжения - ж. п. възел, изгребна яма, три масивни стопански постройки (работилници), три навеса, кантар, портиерна с навеси, дворен клозет и трафопост, с обща разгърната застроена площ от 8 488 кв. м, изградено по скица върху имот в местността Стопански двор в землището на Долни чифлик. Целият парцел е с площ от 27 835 дка с начин на трайно ползване - селскостопански склад, а по документ за собственост - плодохранилище с прилежащи към него съоръжения с обща площ от 8 468 кв. метра.
Началната цена на сградите, определена по експертна оценка при спазване на изискванията на чл. 677, ал. 1, т. 8 от Търговския закон, възлиза на 340 770 лева.
Предлаганият ред и начин на продажба е съобразен с решението на събранието на кредиторите по чл. 677, ал. 1, т. 8 от Търговския закон, взето на 15 юли 2005 година.
Таксите и данъците по прехвърлянето на имуществото са за сметка на купувача. Продажбата ще се проведе по реда на чл. 717в от Търговския закон - чрез търг с тайно наддаване.
Оглед на имуществото може да бъде извършен всеки работен ден от 9 до 17 часа до 20 март след предварително съгласуване със синдика. Транспортните и др. разходи по огледа са за сметка на кандидат-купувачите.
Книжата относно продажбата са на разположение на всички заинтересовани в канцеларията на синдика, находяща се във Варна, ул. Опълченска № 23, ет. 1, ап. 3.
За участие в наддаването се внася задатък от 10 на сто от оценката на обособената част по сметка на синдика.
Наддавателни предложения се подават в деня на продажбата - 21 март, от 10 до 11 часа. Предложената цена не може да бъде по-ниска от началната цена. Желаещите да участват в наддаването подават предложенията си в запечатан плик, като посочват име, съответно фирма на участника, седалище, адрес и телефон за кореспонденция, обект, за който наддават, и предложената от тях цена с цифри и думи. Към предложението кандидатите прилагат: оригинал от банков документ за внесен задатък в размер на 10 на сто от началната цена на имуществото, за което участват; изрично пълномощно, в случай че предложението се подава от пълномощник; доказателство за самоличност или правосубектност на представляваното юридическо лице или едноличен търговец; удостоверение за актуално състояние.
Резултатът от наддаването ще бъде обявен от синдика в деня на продажбата - 21 март, веднага след изтичане на срока за подаване на предложенията, в присъствието на явилите се наддавачи. За купувач ще бъде обявен този наддавач, който е предложил най-висока цена. Обявеният за купувач е длъжен в срок 5 дни от приключването на продажбата да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. Ако срокът за плащане на цената не бъде спазен, внесеният от наддавача задатък служи за удовлетворяване на кредиторите, а синдикът поканва наддавача, предложил следващата най-висока цена, ако не е изтеглил задатъка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във