Банкеръ Daily

Новини

Продава се недвижими имот и построените в него сгради, собственост на длъжника Наутика - Пазарджик

Боривой Миланов - синдик на обявената в несъстоятелност фирма Наутика ЕООД - Пазарджик, обявява на интересуващите се, че от 10 до 11 часа на 28 март в София, бул. Тодор Каблешков № 3 ще се проведе продажба по реда на чл. 7176 - чл. 717 е от Търговския закон, като цяло на недвижим имот от масата на несъстоятелността, собственост на Наутика ЕООД (в несъстоятелност).
Става въпрос за недвижим имот - представляващ поземлен имот по картата на възстановената собственост на землището на град Септември, находящ се в местността Адата с площ от 3 575 кв. метра с начин на трайно ползване - друга пътна територия. В продажбата са включени и построените в него: друга жилищна сграда със застроена площ 46 кв. метра; административна сграда със застроена площ от 42 кв. метра; и склад с друго предназначение със застроена площ от 305 кв. метра.
Поземленият имот е със съседи (граници): пасище, мера на община Септември, полски път на община Септември, пътна мрежа на община Септември и напоителен канал на община Септември.
Началната цена на предлаганото за продажба имущество, собственост на Наутика ЕООД (в несъстоятелност), е 38 500 лева.
Документацията за продажбата е на разположение на всеки кандидат купувач в канцелария на синдика в София, бул. Тодор Каблешков № 3 от 9.30 до 11.30 часа всеки работен ден.
Оглед на имуществото може да се извършва всеки ден до продажбата от 10 до 12 часа.
Наддавателните предложенията се внасят в запечатан плик и трябва да съдържат: документ за внесен задатък, данни за кандидат купувачите и предложение за цена.
Наддавателните предложения ще бъдат обявени на 28 март в 11.10 часа в канцеларията на синдика на горепосочения адрес.

Facebook logo
Бъдете с нас и във