Банкеръ Daily

Новини

Продава се недвижим имот, собственост на длъжника Вулкан - В.С.

От 28 септември до 28 октомври (в края на работното време в 17 ч. ) частният съдебен изпълнител Цветанка Георгиева обявява на интересуващите се, че ще проведе публична продажба на недвижим имот, собственост на Вулкан - В.С. ЕООД.
Става въпрос за самостоятелен обект - заведение, находящ се в Русе, ул. Даме Груев, ет. 2, сграда №4 (четири), разположена в поземлен имот с площ за 345.19 кв. метра. Обектът разполага с ВиК канализация и електрозахранване.
Началната цена, от която ще започне продажбата е равна на 162 хил. лв., представляваща 80% от началната цена при първата публична продан, която е 75% от оценката в размер на 270 хил. лв.).
Интересуващите се могат да се явят в канцеларията на районния съд в Русе всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки петък от 14 до 17 часа.
Всеки наддавач посочва предложената от него цена (с дума и цифри) и подава офертата си заедно с квитанция за платения депозит в запечатан плик в районния съд в Русе, което се отразява във входящия регистър.
На 29 октомври, в 9 часа, в Районен съд - Русе, ул. Александровска № 57, в присъствието на явилите се кандидати частният съдебен изпълнител ще състави протокол на постъпилите предложения и ще обяви купувача.
Спечелилият трябва в петдневен срок от приключване на търга да внесе предложената сума, след приспадане на внесения депозит за участие.

Facebook logo
Бъдете с нас и във