Банкеръ Daily

Новини

Продажбите вдигат печалбата на Плевен Булгартабак

Общите приходи от дейността на Плевен Булгартабак АД през първото тримесечие на тази година се увеличават до 5.179 млн. лв. при само 3.526 млн. година по-рано. Постъпленията от продажби отново са с най-голям дял - 5.322 млн., или ръст от 51.75 процента. През периода януари - март в Плевен Булгартабак АД са преработени следните типове и количества тютюни и тютюневи жили: Виржиния (489 т.), Бърлей (58 т.), Ориенталски тютюн (1 172 т.) и тютюневи жили (193 т.).
Заради по-високите продажби през периода естествено и разходите за дейността растат и в края на март те са в размер на 4.971 млн. лв. или с 1.018 млн. повече.
По-добрата производствена дейност позволи на компанията да подобри финансовия си резултат, който за първото тримесечие вече е печалба от 208 хил. лв., докато за същия период на 2009-а фабриката е загуба от 427 хил. лева.
Характерно за дейността на тютюневия отрасъл е обстоятелството, че на входа (изкупуването на тютюните) има държавна регулация на цените. Изкупуването на тютюна и минималните изкупни цени се определят с постановление на Министерски съвет, в началото на всяка календарна година. Дружеството е повлияно от специфичен ценови риск, тъй като е изложено на евентуални негативни промени в цените на тютюните, които са обект на търговия на световни стокови пазари. Основен потребител на стрипс от едролистни тютюни и раздути жили са дружествата от групата Булгартабак. Това обстоятелство гарантира планирано следене и предоговаряне на цените.
Според програмата за преструктуриране и продажба на акционерни дружества от Група Булгартабак, по отношение на дружествата за производство на тютюневи изделия (Благоевград БТ АД, София БТ АД) и Плевен БТ АД (за преработка на тютюн) е взето решение същите да останат в структурата на Булгартабак - Холдинг АД и за момента не е откривана процедура за продажба на акционерното участие на групата в капитала на тези дружества.
И през 2010 г. основната цел на Плевен Булгартабак ще е запазване на пазарния дял на вътрешния пазар и увеличаване на експорта. Мениджмънтът на плевенската фабрика е разработил бизнес програма, в която са предвидени за преработка по типове и количества тютюни (собствени и ишлеме) около 5 800 т. и 1 950 тона тютюневи жили.
Преработените в дружеството тютюни Виржиния и Бърлей се реализират основно чрез продажби в Групата - Булгартабак. Пълнежният характер на произвежданите в България едролистни тютюни ограничава експортното им търсене. Въпреки това в последно време особен международен интерес се проявява от региони с консумация на тютюн за наргиле към покупка на тютюн Виржиния листа и стрипс с лимонен цвят. Преди три години Плевен - БТ направи успешен дебют с износа на светла Виржиния. При всяка следваща реколта се увеличаваше количеството на преработените и експортирани тютюни. От реколта 2008-а бяха заготвени по-големи количества, в сравнение с реколта 2007-а, които бяха успешно реализирани през 2009 и началото на 2010 г., въпреки появилата се по-голямата конкуренция от страна на български и чуждестранни фирми, която се появи в отговор на засиленото търсене на този вид тютюн.
Производственият капацитет на Плевен Булгартабак позволява допълнително натоварване на мощностите за промишлена обработка на тютюни извън тези закупени от групата Булгартабак, което би донесло допълнителни приходи на дружеството. Дейността на дружеството през 2010 г., според безнес плана, ще бъде насочена към подобряване качеството на произвежданите продукти, увеличаване квотите и разширяване районите за изкупуване на тютюн и увеличаване дела на преработка на ориенталски тютюн.

Facebook logo
Бъдете с нас и във