Банкеръ Daily

Новини

ПРО ЛЕГО АД ОБЯВИ ИЗДАВАНЕТО НА ОБЛИГАЦИОНЕН ЗАЕМ В РАЗМЕР НА 300 ХИЛ. ЛЕВА

Съветът на директорите на Про лего АД, София, обявява сключването на облигационен заем в размер на 300 хил. лв., стана ясно от съобщение в Държавен вестник. Емисията е от 300 корпоративни, лихвоносни, поименни, безналични, свободно прехвърляеми, неконвертируеми, необезпечени облигации, с ISIN код: BG2100028070, и номинална стойност 1000 лв. за брой. Датата, от която започва да тече срокът до падежа е 3 октомври 2007 г., а лихвените плащания са са на всеки шест месеца. Падежът за главничното плащане е на 3 октомври 2009 година. В случай че датите за плащане съвпадат с неработен ден, то ще се извършва в първия следващ работен ден. Централен депозитар АД е институцията, която ще обслужва плащанията по облигационния заем.
Първото общо събрание на облигационерите, притежаващи безналични облигации от първата емисия облигации на Про лего АД, ще се проведе на 30 октомври 2007 година. То трябва да избере представител на облигационерите и да определи възнаграждение на представителите на облигационерите. При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 14 ноември 2007 г. на същото място и при същия дневен ред.
Предметът на дейност на компанията е свързан с търговско посредничество с разнообразни стоки, а капиталът й, който е в размер на 50 хил. лв., е разпределен между Йордан Стефанов Николчов с дял от 50%, Георги Иванов Кайраков и Георги Ангелов Джанабетски имат по 25 на сто.
Изпълнителен директор на дружеството е Георги Кайраков, а останалите в съвета на директорите са Йордан Николчов и Георги Джанабетски.

Facebook logo
Бъдете с нас и във