Банкеръ Daily

Новини

ПРИЗНАХА НАЦИОНАЛНАТА ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ НА СЪЮЗА НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ

Правителството призна националната представителност на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. Организацията е вписана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, които осъществяват общественополезна дейност, има структури на територията на 72 общини и 5005 членове. Съюзът работи активно за подпомагане на военноинвалидите и военнопострадалите при интегрирането им в обществото и за реализиране на личностните им качества и ги подпомага при решаване на социално-икономическите им проблеми.
Националната представителност дава право на Съюза да участва в работата на Консултативния съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите към правителството. Задачите на Съвета са да оказва помощ и съдействие при провеждане на държавната политика по въпросите, свързани с военноинвалидите и военнопострадалите, да обсъжда и приема становища по нормативни актове, касаещи този кръг лица, да съдейства за координацията между държавните органи, органите за местно самоуправление и НПО и национално представителните организации на военноинвалидите и военнопострадалите за осигуряване на необходимата обществена подкрепа за дейността им и т. н.

Facebook logo
Бъдете с нас и във