Банкеръ Daily

Новини

Приоритет в дейността на Котлостроене остава оптимизиране на приходите и разходите

През периода януари-септември са изработени осем броя парни котли в Котлостроене АД на стойност 1 191 884 лв., в т.ч. седем броя котли високо налягане и един брой парен котел ниско налягане. Реализирани са и два водогрейни котли на стойност 48 345 лева. Заедно с това във фирмата е произведено и реализирано нестандартно оборудване на стойност 524 747 лева.
За деветмесечието е изнесена продукция на стойност 57 890 лв. за Русия и Македония. През отчетния период обаче се наблюдава намаляване на заявките от страните членки на Евросъюза в сравнение със същия период на 2009 година.
През деветте месеца са изработени резервни части за котли за 107 804 лв. и за извършените услуги на клиенти на стойност - 42 606 лева. .
Негативите на световната финансова криза продължиха да оказват влияние върху икономическото състояние на дружеството и през 2010 година. Финансовият резултат от цялостната дейност е балансова загуба в размер на 101 хил. лв. срещу печалба 340 хил. лв за същия период на миналата година. Въпреки огромните трудности, свързани с междуфирменото разплащане, дружеството се старае да поддържа ликвидността на задълженията на сравнително добро равнище, като за деветте месеца на тази година коефициентите за обща и бърза ликвидност са съответно 2.018 и 2.042. Кризата, обхванала и страните от Европейската общност, повлия отрицателно на нивата на незабавната и абсолютна ликвидност - 0.892 (за незабавната) и 0.013 (за абсолютната), което е следствие от сделките без авансови плащания, както и значително забавяне на плащанията по завършени поръчки.
Въпреки затрудненията, дружеството полага усилия и се стреми да поддържа оптимален размер налични парични средства обслужващи финансирането на текущата дейност и срочните разплащания с контрагенти и персонал.
В сравнение с предходния период, има слабо завишение на делът на материалните запаси - 56.05% от общия дял на текущите активи спрямо 55.22% през 2009-а, като 33.63% от тях са материали, а 66.26% са съсредоточени в незавършено производство. Съотношението е в резултат единствено на по-дългия срок на завършване и приемане, от страна на клиента, на определен вид изделия. Остава тенденцията за продължаване стремежа към гъвкаво договаряне на доставката на основни материали за производството с цел избягване презапасяването и поддържане на финансовия ресурс в граници, позволяващи незабавно ликвидиране задълженията към доставчици, както и освобождаване на средства за инвестиции.
През отчетната година дружеството няма дългосрочни задължения по банкови заеми и др., което условно увеличава финансовата независимост на фирмата.
Приходите от продажби към трето тримесечие на 2010 г. леко се увеличават до 2.384 млн. лв. спрямо 2.361 млн. лв. през миналата година. Приходите, неминуемо са свързани с разходите по икономически елементи, които обаче, в една или друга степен, се влияят от обективни фактори като инфлация, конкурентоспособност. Те обаче са завишени съответно от 2.021 млн. лв. през 2009-а на 2.475 млн. лв. през настоящата година.
И през 2010 г. дружеството извършва анализи и актуализира цените на изделията от продуктовата номеклатура. Приоритет в дейността на фирмата остава оптимизиране на приходите и разходите от дейността. Усилията са насочени на първо място към запазване нивата на производствения обем до нормализиране на икономическата обстановка в рамките на Евросъюза чрез търсене на нови контакти и клиенти и гъвкави форми на договаряне. Продължава изучаването на структурата на пазара и стремежа за увеличаване обема и количествата на най-търсените продукти и, от друга страна, намаляване производството на технически остарели и неконкурентни изделия. От фирма са се ориентирали към ползване на временно нает персонал за конкретни видове услуги и дейности и към разработка на нови продукти и технологии.

Facebook logo
Бъдете с нас и във