Банкеръ Daily

Новини

ПРИЛАГАТ МОДЕЛ ЗА ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩИНИТЕ ОТ НП ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН

Съвместно с Дирекцията на Национален Парк “Централен Балкан” като асоцииран партньор, Фондация ТАЙМ стартира Проекта “Модел за управление с участие на заинтересованите страни на Централен Балкан – елемент от Националната екологична мрежа”.
Инж. Нела Рачевиц и представител на фондация ТАЙМ, на специална среща в община Троян, запознаха кмета Акимов информация с целите и основните дейности по проекта, тъй като Троян е сред деветте общини, с части от землища в територията на Парка. Целта на Проекта е да предложи на национално ниво модел за управление с участие на заинтересованите страни на елемент от Националната екологична мрежа, който е едновременно защитена територия и защитена зона по Натура 2000.
Национален парк Централен Балкан е избран за тестване на Модела, защото е едновременно: Защитена територия “национален парк”; Защитена зона за опазване на дивите птици; и Защитена зона за опазване на местообитанията от мрежата НАТУРА 2000. Избран е и защото предстои: Актуализиране на неговия десетгодишен План за управление и разработване на интегриран План за управление на защитените зони.
Но ефективността на тези управленски документи и тяхната обществена приемливост могат да се осигурят само при активно участие на заинтересованите страни в процесите на разработка и прилагането им. Проектните дейности предвиждат да се приложи “Подход на съвместно управление” чрез формиране на Обществен консултативен съвет, включващ делегирани представители на основните заинтересовани страни и постигане на управленско партньорство за създаване, приемане и впоследствие - изпълнение на Дългосрочна визия за Централен Балкан и елементи от новите Планове за управление.
Очакваните резултати : Приемането на Стратегически документ с основните дългосрочни цели на управление за период от 50 години; В страната има поне още 13 значими елемента от Националната екологична мрежа, които са едновременно защитени територии – национални и природни паркове. Успешното прилагане на избрания управленски подход за “Централен Балкан” е от значение и полза за тях, тъй като ще се предложи Модел на дългосрочно консолидиране и ангажиране на публичните партньори в управлението им.
Проектът е разчетен за 18 месеца, предвидените дейности обхващат целеви групи с над 100 участника. Финансира се от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Разработката е на четвърто място сред седемте одобрени от постъпилите над 90 проектопредложения в рамките на Фонда за подкрепа на неправителствени организации 2008 – 2010г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във