Банкеръ Daily

Новини

Прилагаме Програма от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати до 2014-а

От началото на тази година влезе в сила Програма от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони. Та се прилага от 1 януари 2011 до 31 декември 2014 година. Програмата е задължителна за всички земеделски стопани от всички нитратно уязвими зони на територията на страната.
Общите мерки при употреба на азотосъдържащи торове включват органичните и минералните торове, които следва да се разпределят равномерно върху почвата със специализирана техника и да се заорават непосредствено след разпръскването. Не е допустимо внасянето на пресен оборски тор. Твърдият тор да се съхранява при обикновени условия най-малко 6 месеца, а течният оборски тор да се съхранява поне 4 месеца преди внасянето им в почвата.
За да се избегне риска от излишък от нитрати в растенията и почвата, количеството внесени азотни съединения от органичен тор при всички култури през годината не трябва да надвишава 17 кг азот на декар. Нормите за торене с азот се определят след извършване на агрохимичен анализ на почвата.
Мерките предвиждат да не се допуска замърсяване на околната среда при товарене, транспорт и употреба на органични торове. Течният оборски тор да се транспортира в затворени цистерни , а твърдият оборски тор да се транспортира и товари по начин, който не замърсява околната среда – за целта може да се използва специализирани техники за товарене и транспорт.
В Програмата влизат също и мерки за съхранение, както на оборски тор и силажи, така и на минерални торове.

Facebook logo
Бъдете с нас и във