Банкеръ Daily

Новини

Приключва търговията с правата от увеличението на капитала на Софарма имоти

Днес (26 октомври) приключва търговия на БФБ-София с правата за участие в увеличаването на капитала на Софарма имоти АДСИЦ - София (6S6).


Издадени са общо 11.7 млн. права, а срещу тях могат да се запишат 1.17 млн. нови акции с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 2 лева. Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат заявени и платени най-малко 585 хил. бр. нови книжа.


Крайната дата за записване на акции от увеличението е 21 ноември.


Предметът на дейност на фирмата е свързан с инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.


nbsp;

Facebook logo
Бъдете с нас и във