Банкеръ Daily

Новини

ПРИК­Л­Ю­Ч­ВА ТЪР­ГО­ВИ­Я­ТА С ПРА­ВА­ТА НА АГ­РО ФИ­НАНС

До 29 ав­густ на по­да на БФБ-Со­фия се тър­гу­ват пра­ва­та на Аг­ро Фи­нанс АД­СИЦ, Со­фия, от за­дъл­жи­тел­но­то пър­во­на­чал­но уве­ли­че­ние на ка­пи­та­ла на дру­жес­т­во­то от 500 000 на 650 000 ле­ва. Пуб­лич­но се пред­ла­гат 150 000 обик­но­ве­ни, по­и­мен­ни, без­на­лич­ни, сво­бод­но прех­вър­ля­е­ми ак­ции с пра­во на глас. Съ­от­но­ше­ни­е­то на из­да­де­ни­те пра­ва и но­ви­те ак­ции е 1 към 1, ка­то но­ми­нал­на­та и еми­си­он­на­та стой­ност е 1.00 лев. Пос­лед­на­та да­та за за­пис­ва­не на ак­ци­и­те от уве­ли­че­ни­е­то на ка­пи­та­ла е 26 сеп­тем­в­ри 2006 го­ди­на.
На 19 юли 2006 г. Ко­ми­си­я­та за фи­нан­сов над­зор из­да­де ли­ценз на Аг­ро Фи­нанс АД­СИЦ за из­вър­ш­ва­не на дей­ност ка­то дру­жес­т­во със спе­ци­ал­на ин­вес­ти­ци­он­на цел. Пред­ме­тът му на дей­ност включ­ва ин­вес­ти­ра­не на па­рич­ни сред­с­т­ва, наб­ра­ни чрез из­да­ва­не на цен­ни кни­жа в нед­ви­жи­ми имо­ти (се­кю­ри­ти­за­ция на нед­ви­жи­ми имо­ти). Уч­ре­ди­те­ли на дру­жес­т­во­то са ЗПАД „Бул­с­т­рад АД с 30%, ЗАД „Бул­с­т­рад Жи­вот АД, „Си­Е­сА­йЕф АД и „Ти Би Ай Кре­дит ЕАД - с по 20% и „Ти Би Ай Ин­вест ЕАД - с 10 % от ка­пи­та­ла.

Facebook logo
Бъдете с нас и във