Банкеръ Daily

Новини

Приходите подобриха финансовия резултат на БФБ-София

Нетният финансов резултат, реализиран от БФБ-София, е печалба в размер на 48 хил. лева. За сравнение, преди година публичното дружество беше на загуба от 366 хил. лева.


По отношение на приходите от основна дейност е реализирано увеличение спрямо същия период на 2010 г. от 18.25 процента. То се дължи основно на нарасналите приходи от комисионни за сделки на борсата (20.41%) предвид регистрираната по-висока търговска активност на пазарните участници спрямо деветмесечието на 2010-а и въведената от началото на годината нова методика за изчисление на таксите за търговия.


Повишение е налице и при приходите от такси за регистрация на дружества (Официален и Неофициален пазар) (23.75%), както и на таксите за членство и промяна на параметри по чл.29 (134.15%).


Нарастването с 16.55% на другите доходи от дейността на борсовия оператор се дължи основно на продажбата на софтуер във връзка с оповестеното прехвърляне от БФБ-София на Сервиз финансови пазари ЕООД на правата върху търговските марки X3 и X3 News през февруари, както и на продажба на инвестицията в капитала на СФБ Капиталов пазар АД.


Към края на септември финансовите приходи са с 5.19% по-ниски в сравнение с приходите през аналогичния период на 2010 година.


Предвид активната политика на БФБ-София за управление и минимизиране на разходите свиване се наблюдава по почти всички разходни пера: за амортизации (14.29%), за външни услуги (11.71%) и за персонала (6.93%).


Увеличение през периода, в сравнение със същия период на 2010 г., е реализирано по отношение на Разходи за материали и консумативи (83.33%), свързани основно с периодичното закупуване на консумативи за използваната офис техника.

Facebook logo
Бъдете с нас и във