Банкеръ Daily

Новини

Приходите от основната дейност на Кнезим са намалели 2.17 пъти

Приходите от основната дейност на КнезимАД - Кнежа са намалени в сравнение с предходната година с 2.17 пъти до 113 хил. лв., като 77.87% от тях са от продажба на продукция, а 22.13% - от други продажби. Това показват данните от междинния доклад за дейността на дружеството през третото тримесечие на 2009 година. Инфлацията влияе отрицателно върху нарастването на приходите поради зависимостта ни от монополното положение на главния клиент - Балкани - ЛК ЕООД - Бургас.
През третото тримесечие най-съществени са разходите за основните изделия, произвеждани от дружеството - главно метали и отливки. Други основни разходи са заплатите, осигуровките и амортизациите. Има увеличение на разходите от 170% на 240% на 100 лв. приходи. Членовете на съвета на директорите не са получавали възнаграждение през третото тримесечие на тази година. Разходите за дейността намаляват през деветмесечието до 182 хил. спрямо 276 хил. за същия период на 2008 година.
Финансовият резултат на компанията в края на септември е загуба, която нараства с 54 хил. лв. до 82 хил. лева.
Предприятието не развива дейност в областта на научноизследователската и развойна дейност, поради липса на средства и гарантирани пазари.
Вземанията на Кнезим АД в края на септември са само от клиенти, като те нарастват три пъти до 9000 лева. Задълженията леко нарастват до 476 хил. лв. срещу 415 хил. година по-рано. Те са основно към доставчици (10 хил.), към персонала (57 хил.), към осигурителни предприятия (310 хил.), данъчни задължения (98 хил.). През периода 1 януари - 30 септември дружеството е ползвало заеми, като 1. разходите за лихви са в размер на 3000 лева.
Според отчета за третото тримесечие Кнезим не разполага с налични парични средства.
Основен клиент, от когото зависи настоящето и бъдещето на дружеството за поддържане нивото на приходите от 400 до 500 хил. лв. на година, е Балкани-ЛК ЕООД - Бургас. Очерталото се спиране на поръчките от горния клиент ще продължава и за в бъдеще, което силно ще затрудни съществуването на дружеството.
Кнезим почти е със спряно производство през 2009 г. поради липса на поръчки. Продължава търсенето на контакти с клиенти на предприятието.
За в бъдеще не се планира да се продават дълготрайни материални активи, което ще влоши финансовото състояние на дружеството.
В момента дружеството не може да представи планове и прогнози за бъдещата си дейност.
Кнезим АД е с капитал 59 хил. лв., разпределен в същия брой акции, с номинална стойност от 1 лев всяка. Най-големите акционери са Анатоли Кръстев Кръстев с дял от 28.14% от книжата с право на глас и Зимекс-БГ ООД - София с 49.04 процента. Няма членове на съвета на директорите, които да притежават повече от 25% от капитала на дружеството. Останалите акции се притежават от бивши и настоящи работници на дружеството.
Акциите на дружеството в момента не се търгуват.
Предметът на дейност на дружеството е свързан с производство, ремонт и настройка на прибори и средства за автоматизация и контрол.

Facebook logo
Бъдете с нас и във