Банкеръ Daily

Новини

ПРИХОДИТЕ ОТ ЛИХВИ ДОНЕСОХА ПЕЧАЛБА ЗА ХД ДУНАВ

Към 31 март съотношението на приходите към разходите при холдинговото дружество Дунав АД - Враца е 335.48 %, а за същия период на предходната година е било 15.38 %, което е довело до реализиране на печалба за отчетния период в размер на 73 хил. лв. при нетна загуба от 11 хил. преди година. Добрият резултат се дължи основно на получените приходи от лихви в размер на 101 хил. лева. Голяма част от наличните авоари на холдинга са внесени на депозитни сметки на името на дружеството в СИБанк - клон Враца, Асет Банк - клон Враца, Райфайзенбанк - клон Враца, ОББ - клон Враца, Алфа Банк - клон Враца и Банка ДСК - клон Враца, от което са реализирани допълнителни приходи от лихви по депозити. Холдингът не е отчел приходи за 2009 г. от оказани консултантски услуги. Отчетени са приходи от участия в съвета на директорите на Бдин АД - Видин - дъщерно дружество и в Агротехчаст АД -Оряхово - асоциирано дружество.
За отчетния период няма промяна в дейността на дружеството (произлязла от решение на управителните органи или на извънредни събития), поради което няма фактори, които да са оказали извънредно влияние върху резултатите към 31 март 2009 година.
Управителните органи не са вземали решения за промяна в структурата и дейността на дружеството, поради което не се очакват други влияния върху съществуващото в момента състояние на приходите и разходите. Естеството на дейността на холдинга е такова, че съществени рискове или фактори няма да окажат влияние върху основната дейност, тъй като не се реализират стоки и услуги, не се сключват договори, не се извършват разходи във връзка с производствена дейност, и не се осъществява реализация на пазара.
Дружеството няма предоставяни кредити към дъщерни и асоциирани дружества към 31 март, а също така не е получавало кредити от кредитни институции, за което не съществува кредитен риск. За отпускането на даден кредит към дъщерно дружество се взема решение от Съвета на директорите, поради което е възможно наличие на оперативен риск при вземане на грешно решение.
Съществени промени в развитието за разлика от досегашното развитие не се предвиждат. За конкретни промени в дейността на холдинга, трябва да се вземат решения от ръководните органи. Бизнес програми и разработки също не са разработвани и приемани.

Facebook logo
Бъдете с нас и във