Банкеръ Daily

Новини

Приходите от аренда на ЕЛАРГ фонд за земеделска земя нарастват с 16%

ЕЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ завърши деветмесечието на 2009 г. с приходи от аренда в размер на 2.9 млн. лв., което е увеличение от 16% спрямо 2.5 млн. лв. за същия период на предходната година. Общите приходи на фонда за периода от януари до септември са 3.11 млн. лева.
Разходите за дейността спадат до 3.3 млн. лв., което е намаление от 56% в сравнение със 7.5 млн. лв. в срая на септември на миналата година.
През третото тримесечие на 2009 г. мениджмънтът на фонда е взел решение за обезценяване на просрочени вземания в размер на 525 хил. лв. за стопанската 2007/2008 г., произтичащи от арендните договори, сключени от предишното обслужващо дружество, и вземания по изпълнителни дела. Печалбата на ЕЛАРГ фонд за земеделска земя преди обезценяването на тези вземания е 377 хил. лева. Дружеството реализира загуба от 861 хил. лв. за деветмесечието на 2008 г. Еднократното обезценяване на просрочените вземания, направено в края на третото тримесечието, доведе до нетна загуба за деветте месеца на 2009 г. от 148 хил. лева.
Резултатите от първите девет месеца на годината свидетелстват, че ЕЛАРГ фонд за земеделска земя поддържа възходяща линия на развитие въпреки еднократно направената обезценка. Вярвам, че управленската ни стратегия, която предвижда концентриране върху основната дейност на фонда, и занапред ще носи добри резултати, като ни позволява да осигуряваме на нашите акционери отлична рентабилност, коментира Стоян Малкочев, изпълнителен директор на дружеството. Той допълни, че фондът ще продължава да търси обезценените вземания по съдебен и извънсъдебен ред, използвайки всички законови мерки.
ЕЛАРГ фонд за земеделска земя работи с две обслужващи дружества – Агроменидж АД, което отговаря за управлението на портфолиото от активи на фонда, и АТА консулт ООД, което се занимава със счетоводната му дейност.

За ЕЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ:
ЕЛАРГ фонд за земеделска земя е първото дружество със специална инвестиционна цел за инвестиции в земеделска земя в България, създадено през април 2005 година. Капиталът му е 59.7 млн. лева. Набраните средства от последващи увеличения достигат 73.2 млн. лв., инвестирани в 293 хил. дка земеделска земя в цялата страна. Основните акционери във фонда са QVT Fund, Алианц България и Kairos Investment Management Ltd. чрез Credit Suisse Securities.
Свободно търгуемите акции на БФБ-София са в размер на 25.47% от капитала на дружеството. Фондът е включен в индексите SOFIX, BG REIT и BG 40 на фондовата борса. ЕЛАРГ фонд за земеделска земя е една от най-ликвидните компании на пазара със среднодневен оборот от 12 хил. акции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във