Банкеръ Daily

Новини

Приходите на Складова техника от основна дейност се увеличават с 12.7 процента

Финансовото положение на Складова техника АД - Горна Оряховица през деветмесечието се запазва относително стабилно въпреки неблагоприятното въздействие на световната икономическа криза и занижението на някои от икономическите показатели. Като цяло има намаление в обема на поръчките и използване на производствените мощности, съобщават от фирмата.
Произведената продукция от дружеството през периода е на стойност 10.702 млн. лв. при 11.425 млн. през 2009 г., т.е. с 6.7% по-малко. Около 90% от изделията се продават на международния пазар, което обяснява влиянието на международната криза върху състоянието на фирмата. Приходите от основна дейност се увеличават с 12.7% и в края на септември вече са 11.158 млн. лева. Съответно и реализираната печалба от обичайната дейност скача до 445 хил. лв. при 265 хил. за същия период преди година. Доходът на една акция, изчислен на база нетната печалба за текущия период и средно претегления брой акции през отчетния период, е 1.42 лева.
През деветмесечието на тази година се забелязва увеличение в поръчките за доставки на електротелфери за международния пазар. От друга страна, чуждестранните клиенти започват да нормализират плащанията си към фирмата. Сезонността на производството на камини пък, както всяка година през този период, е увеличила производството и продажбата във този сегмент. Това естествено е помогнало за увеличаване на някои от икономическите показатели в дружеството през периода, в сравнение с предни години, като например приходите от продажби и печалбата. За попълване на оборотните си средства дружеството има разрешен 1.3 млн. евро кредит-овърдрафт, който към края на отчетния период е намален до 25 хиляди.
Пазарният риск е от неблагоприятно за Складова техника АД развитие на пазарите, на които дружеството оперира. Компанията е изложена на този риск най-вече по отношение на руския и европейския пазар, на които заради кризата е настъпила стагнация и сделките са силно минимизирани. Друга опасност до края на година идва от ценовия риск, т.е възможните промени на цените на материалите, участващи в производството и цените на готовата продукция. Специално през този отчетен период този фактор не оказва съществен ефект. Цените на металите се променят благоприятно в сравнение със същия период на миналата година.
Най-големите акционери в Складова техника АД са два бивши приватизационни фонда. Фаворит холд АД - София контролира 66.10% от капитала, а Албена инвест холдинг АД държи 31.88 процента. Останалите книжа с право на глас са собственост на група от 386 индивидуални клиенти. През отчетния периода членовете на съвета на директорите не са придобивали или прехвърляли акции на дружеството и към края на периода инж. Иван Петров Стоянов, притежава 8 броя обикновени поименни акции с право на глас, представляващи 0.0028% от капитала на дружеството, а Иван Ангелов Тодоров има 100 броя, или 0.035 на сто.
На проведеното през месец май общо събрание на дружеството е взето решение да се раздаде дивидент за 2009 г., в размер на 0.36 лв. на една акция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във