Банкеръ Daily

Новини

ПРИЕХА ПРАВИЛНИКА НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Министерският съвет прие устройствения правилник на Държавната агенция по горите, която беше създадена през юли т. г. Това съобщиха от Правителствената информационна служба.
Агенцията е специализиран орган за разработване и осъществяване на държавната политика в областта на горите, горското и ловното стопанство и любителския риболов. Нейният председател ще бъде определян с решение на правителството и ще е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити. При изпълнение на своята дейност той ще се подпомага от трима заместник-председатели. На негово пряко подчинение ще бъде създаден Национален съвет по горите, който ще действа като консултативен орган и ще се състои от експерти в областта.
Държавната агенция по горите е структурирана в Дирекция „Вътрешен одит”, инспекторат, обща и специализирана администрация, регионални управления по горите, държавни лесничейства и специализирани териториални звена. Общата численост на персонала е 7538 щатни бройки, каквато беше и числеността на Националното управление по горите.
Общата администрация на агенцията ще е с персонал от 68 щатни бройки и ще включва дирекциите „Финансово-стопански дейности” и Административно-правно обслужване и човешки ресурси”. Специализираната администрация е от 126 служители и ще е организирана в пет дирекции - „Горско стопанство и природозащитни дейности, „Ловно стопанство и любителски риболов, „Охрана на горите, дивеча и рибните ресурси, ползвани за любителски риболов, „Наука, образование и международна дейност и „Информационно обслужване и връзки с обществеността.
Дирекция „Вътрешен одит” ще бъде на пряко подчинение на председателя на Държавната агенция по горите и ще осъществява вътрешния одит на всички структури, програми, дейности и процеси в агенцията. Инспекторатът, който също ще бъде на пряко подчинение на председателя, ще извършва цялостни и тематични проверки на структурите и специализираните териториални звена на агенцията, както и внезапни проверки по сигнали, жалби или при случаи с обществен отзвук.
Средствата за прилагането на постановлението са в рамките на одобрените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2007 г. средства по бюджета на Министерството на земеделието и горите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във