Банкеръ Daily

Новини

ПРИЕХА НОВИ 27 ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ

Правителството прие допълнителен списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обхващащ 27 защитени зони, съобщиха от Правителствената информационна служба.
В тях не се включват населените места и селищните образувания, териториите с приет устройствен и/или подробен устройствен план към датата на заповедта на министъра на околната среда и водите за обявяване на съответната зона, както и териториите от първостепенен обществен интерес по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Окончателните площи на защитените зони се определят в заповедите им за обявяване, след предоставяне от МЗП и от МРРБ на опис на имотите с техните площи и координатен регистър на границите на защитените зони, като в границите на защитените зони се включват цели имоти.
Одобреният днес списък е допълнение на приетия вече списък от защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с Решение №122/02.03.2007 г. на МС (обн. ДВ, бр. 21/09.03.2007г.). 27-те защитени зони са част от 29-те, които бяха отложени с решение на Националния съвет по биологично разнообразие по предложение на бившето Национално управление по горите. Само 2 от тях – Рила буфер и Централен Балкан буфер, остават отложени за разглеждане на следващо заседание на НСБР.
Общата площ на зоните от приетия днес списък е близо 1,467 млн. дка и представлява 13,21% от територията на страната. Така на този етап приетите от МС защитени зони с предмет на опазване местообитания и видове от флората и фауната стават общо 295 и покриват около 28% от територията на страната.

Facebook logo
Бъдете с нас и във