Банкеръ Daily

Новини

Приеха на първо четене законопроект за запасите от нефт и нефтопродукти

Парламентът прие на първо четене законопроект за запасите от нефт и нефтопродукти.


Целта му е да се гарантира снабдяването с течни горива в случаи на затрудняване на доставките или значимо прекъсване на снабдяването с нефт и нефтопродукти в страната или в Европейския съюз или съгласно влязло в сила решение на Международната агенция по енергетика за отпускане на запаси за ползване. Регламентирани са процедурите при извънредни ситуации, с които се създава възможност държавата да отпусне за ползване бързо, ефективно и по прозрачен начин част или всички запаси за извънредни ситуации и целеви запаси. Водеща роля при осъществяването на тези процедури има Министерският съвет, подпомаган от министъра на икономиката, енергетиката и туризма и от председателя на Агенцията bdquo;Държавен резерв и военновременни запасиrdquo;.


Две са основните новости в законопроекта. Първата е, че се обособяват две отделни категории стратегически запаси от нефт и нефтопродукти ndash; за извънредни ситуации и целеви запаси. Запаси за извънредни ситуации ще се създават от частните икономически субекти, които се явяват задължени лица, и от Държавния резерв. Целеви запаси могат да се създават само от агенцията въз основа на решение на Министерския съвет и по негова преценка. Те се включват в общото количество на запасите за извънредни ситуации, но имат специален статут, тъй като се създават и поддържат само от държавата и спрямо тях не могат да бъдат прилагани принудителни мерки.


Другата новост е въвеждането на два метода за изчисляване на нивата на запасите за извънредни ситуации. Първият е въз основа на равностойността в нефт на вноса и вътрешнообщностните пристигания на нефтопродуктите, а вторият ndash; въз основа на равностойността в нефт на потреблението им на територията на страната през предходната календарна година. Общото количество на запасите се определя въз основа на по-голямата от двете величини ndash; 90 дни среднодневен нетен внос и вътрешнообщностните пристигания или 61 дни среднодневно вътрешно потребление.


Законопроектът регламентира съхранението на запасите както на територията на България, така и на територията на други държави-членки като отпада изискването това съхранение да бъде предварително уреждано с междуправителствени споразумения. Контролът относно наличността, движението и състоянието на запасите, създадени от задължени лица или от агенцията и съхранявани на територията на друга държава-членка, ще се осъществява от съответните оторизирани от нея органи или от създадената от нея централна структура за управление на запасите, за което председателят на Държавния резерв периодично ще изисква информация.


Агенцията и задължените лица поддържат и съхраняват нивата на задължителните запаси, определени по досега действащия Закон за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти, до 30 април 2013 г. След тази дата те ще добият статут на запаси по новия закон.


Законопроектът не въвежда нови регистрационни режими, които да възпрепятстват стопанската дейност на задължените лица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във