Банкеръ Daily

Новини

През първото шестмесечиес осъдителна присъда са приключили делата за 14 656 извършени престъпления

По предварителни данни на Националния статистически институт през първото шестмесечие на 2010 г. с осъдителна присъда са приключили делата за 14 656 извършени престъпления, което е с 1.4% по-малко спрямо съответното шестмесечие на 2009 година. Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди е 15 930, като в сравнение със същия период на 2009 г. се наблюдава намаление с 3.4%. Ефективна осъдителна присъда е наложена на 10 749 лица (67.5% при 68.4% през шестмесечието на предходната година). Условно са осъдени 5 181 лица, като техният дял спрямо предходното шестмесечие се увеличава с 0.9 процентни пункта.
Осъдените лица на възраст 14 - 17 г. съставляват 7.4% от всички осъдени лица и достигат 1 179. Спрямо шестмесечието на предходната година се отбелязва намаление с 23.6 на сто. С най-голям брой и относителен дял в съвкупността на наказаната престъпност са общоопасните престъпления. През първото шестмесечие на 2010 г. са завършили с осъждане 6 125 общоопасни престъпления, което е с 3.6% по-малко спрямо съответното шестмесечие на предходната година. Делът на тези престъпления в наказаната престъпност е 41.8%, което е със 0.9 пункта по-малко спрямо първото полугодие на 2009 година. Броят на осъдените лица за тези престъпления е 6 000, или 37.7% от всички осъдени лица. Спрямо първото шестмесечие на 2009 г. се наблюдава намаление на осъдените лица за общоопасни престъпления с 4.4 процента.
Наказаните престъпления по транспорта и съобщенията са 5 040, като спрямо съответното шестмесечие на 2009 г. намаляват с 8 на сто. Осъдените лица за тези престъпления са 4 953. Те съставляват 82.6% от общия брой на осъдените лица за общоопасни престъпления. Този брой намалява с 8.3% спрямо съответното шестмесечие на 2009 г., когато осъдените лица са 5 403.
През първото шестмесечие на 2010 г. се наблюдава увеличение на броя на наказаните престъпления, свързани с наркотични вещества - съответно от 439 на 651, или с 48.3 процента. Осъдените лица са 638, или с 43.4% повече в сравнение с първото полугодие на 2009 година. Броят на наказаните престъпления против собствеността е 5 099. Техният дял в наказаната престъпност е 34.8% (при 37.2% през първото шестмесечие на 2009 г.). Осъдените за тези престъпления са 6 457 и те съставляват 40.5% от общия брой на осъдените лица.
За кражба на имущество са завършили с осъждане 3 623 престъпления. Осъдените лица за кражби са 4 863 (с 12.2% по-малко спрямо първото полугодие на 2009 година). През първото шестмесечие на 2010 г. са осъдени 603 лица за извършени 487 грабежа. В сравнение с първото шестмесечие на 2009 г. се наблюдава увеличение съответно с 13.1 и 9.9 на сто. Наказаните престъпления против личността4 са 937, или 6.4% от общия брой на престъпленията, завършили с осъждане. Броят на осъдените лица за тези престъпления достига 922. Спрямо първото шестмесечие на 2009 г. е налице намаление на престъпленията и на осъдените лица съответно с 2.5 и 3 процента.
При осъдените лица за убийство и опит за убийство се наблюдава намаление с 16.9 на сто. Осъдени са 64 лица (при 77 лица през първото полугодие на 2009 г.). Осъдените лица за изнасилване (довършено и опит) се увеличават с 1.4%, като през първото шестмесечие на 2010 г. достигат 74 лица. През първото шестмесечие на 2010 г. се наблюдава увеличение в броя на лицата, осъдени за престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система. Броят на осъдените лица за този вид престъпления достига 64, което е с 28.0% повече спрямо първото шестмесечие на 2009 година.
Осъдените лица за извършени престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции, се увеличават с 27.9% спрямо първото полугодие на 2009 г., като достигат 789. С 12.4% се увеличават и престъпленията, завършили с осъждане, за незаконно преминаване през граница, а при осъдените лица за този вид престъпление увеличението е с 27.7 процента.
Осъдените лица, извършители на подкупи, се увеличават със 73.0%, а наказаните престъпления се увеличават със 71.1 на сто. Увеличение се констатира и при осъдените лица за извършени документни престъпления - с 24.8% (осъдени 418 лица), за престъпления против стопанството - с 22.1% (осъдени 570 лица), за престъпления против реда и общественото спокойствие - с 18.5% (осъдени 359 лица), и за престъпления против брака, семейството и младежта - с 12.1% (осъдени 231 лица).
Броят на осъдените мъже е 14 960, или 93.9% от общия брой на осъдените лица. Спрямо предходното полугодие броят на осъдените мъже намалява с 3.8%, осъдените жени са 970 с относителен дял 6.1%, като спрямо първото шестмесечие на 2009 г. се наблюдава увеличение с 4.6%. Осъдените лица на възраст 18 - 24 години са 4 539 (28.5%), осъдените лица на възраст 30 - 39 години са 3 948 (24.8%), а осъдените лица на възраст над 40 години са 3 510 (22.0%). Осъдените на възраст 25 - 29 години са 2 754 (17.3%), а осъдените лица на възраст 14 - 17 години са 1 179, като те съставляват 7.4% от общия брой на осъдените лица.
Лицата, осъдени на лишаване от свобода, са 8 488, или 53.3% от всички осъдени лица (през първото шестмесечие на 2009 г. този относителен дял е 51.6%).
С най-голям брой и относителен дял са осъдените на лишаване от свобода до 6 месеца - 4 385 лица (51.7%) и на лишаване от свобода от 6 месеца до 1 година - 2 223 лица (26.2%). Наказанието пробация е наложено на 6 209 лица (39.0%). С глоба са наказани 905 лица, или 5.7% от общия брой на осъдените лица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във