Банкеръ Daily

Новини

През 2009 г. в България са действали 327 647 активни предприятия

През 2009 г. в България са действали 327 647 активни предприятия, което е с близо 21% повече в сравнение с предходната 2008 година. Това сочат данните на Националния статистически институт във връзка с демографията на предприятията към 31 декември 2009 година.
Най-голям относителен дял в съвкупността на активните предприятия през целия период (2005 – 2009 г.) заемат активните предприятия с 0 наети лица. През 2009 г. техният брой е 150 245 и съставлява 45.9% от всички активни предприятия. В следващата група „1 - 4 наети” попадат 121 242 предприятия, което е 37.0% от общия брой за 2009 година. Най-нисък е делът на предприятията в групата „5 - 9 наети лица“. Средно той е едва 8.7%, докато в групата „10 и повече наети лица“ средно за разглеждания петгодишен период попадат 10.3% от активните предприятия.
Броят на заетите лица в групата „10 и повече” съставлява 74.4% от заетите за периода
2005 – 2009 г., докато делът на предприятията в тази група е едва 10.3% от общия брой активни предприятия. И обратно - срещу големия брой активни предприятия в групата с нула наети – 43.4%, стои малък брой заети лица – едва 5.9% от общия брой на заетите лица в страната.
17.6% от общия брой предприятия в разглежданите сектори на икономиката са новородени през 2009 година. За последните пет години средногодишно са се раждали над 19% от броя на активните през периода предприятия, т.е. почти една пета от активните предприятия са новородени.
За периода 2005 - 2009 г. най-висок относителен дял имат новородените предприятия в сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”, като средно за петгодишния период този дял е 42.5%. Същевременно най-нисък е делът на новородените предприятия от сектор „Добивна промишленост“ – 0.1% средно за периода. Тази тенденция се запазва и през 2009 г. Като цяло структурата на родените предприятия остава относително стабилна през разглеждания петгодишен период. За периода от 2005 до 2009 г. най-голям е броят на новородените предприятия, които не са наели работна ръка. В групата „0 наети“ през 2009 г. попадат 39 024 новородени предприятия, следвани от групата с 1 до 4 наети – 15 554. През същата година най-малко са новородените предприятия с 10 и повече наети лица – само 1 200 предприятия.
84% от родените през 2008 г. предприятия оцеляват една година по-късно, като в групата с 10 и повече наети този относителен дял е почти 95%. През 2008 г. новородените предприятия са 49 287, като от тях до 2009 г. са оцелели
41 402. Най-висок е делът на оцелелите предприятия в сектор - „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 93%, а най-нисък в сектор - „Операции с не¬движими имоти“ - около 77%.
С отдалечаване от годината на раждане броят на оцелелите предприятия от групите
„0 наети“ и „1 - 4 наети” значително намалява, докато при тези от групите „5 - 9 наети“ и „10 и повече наети лица“ тенденцията на намаление е слабо изразена, почти незабележима. Делът на предприятията, родени през 2004 г. и все още активни 5 години по-късно през 2009 година е малко над 6.8%. Най-жизнеспособни и устойчиви се оказват предприятията от сектор „Финансови и застрахователни дейности“, където делът на единиците, сполучливо преживели петгодишния период, е 11.6%. На другия полюс са предприятията от сектор L – „Операции с недвижими имоти“ със стойност по-малка от 3% по този показател.
Броят на заетите лица в родените през 2008 г. и оцелели през 2009 г. предприятия за разглежданите тринадесет сектора на КИД - 2008 възлиза общо на 124 466 души. Почти 62% от заетите са концентрирани само в три сектора: G – „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 32.7%, „Строителство” – 14.6%, и „Преработваща промишленост” - 14.4%.
Една трета (33%) от заетите лица работят в предприятия от групата „1 - 4 наети“, 28% - в предприятията без наети, и 27% - в тези от групата „10 и повече наети“.
Данните за умрелите предприятия се отнасят за 2008 г., което се дължи на специфичната методология за определянето им. През 2008 г. техният брой възлиза на 35 466, или малко над 13% от броя нa активните предприятия през годината. В резултат на умирането им работните си места са загубили почти 4.8% от заетите през същата година лица.
През разглежданата 2008 г. почти половината умрели предприятия – 17 315, са били класифицирани в сектор – „Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството“. Най-жизнеспособни са се оказали предприятията от секторите: „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, „Добивна промишленост”, „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване”, и „Финансови и застрахователни дейности“, които са намалели общо с 355, което е под 0.5% от броя на активните през годината предприятия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във