Банкеръ Daily

Новини

През 2009 г. икономически активните лица на възраст 15 - 34 години са 1 028.4 хилsor

През 2009 г. икономически активните лица на възраст 15 - 34 години са 1 028.4 хил. или 54.5% от населението в същата възрастова група. Коефициентът на заетост на младите хора (15 – 34 години) е 49.3%, като при мъжете той е с 10.9 пункта по-висок в сравнение с този при жените, съобщиха от Националния статистически институт (НСИ). От лицата на възраст 15 - 34 навършени години 97.4 хил. (5.2%) са безработни, което представлява 40.9% от всички безработни лица в страната. Голяма част от младите хора - 860.3 хил., или 45.5%, са извън работната сила (икономически неактивни), което се дължи основно на факта, че много от тях - 551.1 хил., или 29.2% от всички на възраст 15 - 34 години, посещават учебно заведение или курсове за квалификация и участието им на пазара на труда предстои. Поради семейни ангажименти икономически неактивни са 141.5 хил. (7.5% от лицата на 15 - 34 години), от които 125.0 хил. са жени. От населението на възраст 15 - 34 години 75.0 хил (4.0%) са обезкуражени - желаят да работят, но не търсят активно работа, защото не вярват, че биха намерили. От тях 59.6% са с основно и по-ниско образование.
Резултатите от изследването показват, че 935.6 хил., или 79.9% от лицата на възраст 15 - 34 навършени години, работят или са имали работа след напускане на образователната система, като броят на мъжете с трудов опит (513.5 хил.) е значително по-висок от този на жените (422.0 хиляди) .
Основната част от младите хора (93.7%) са започнали своята трудова дейност като наети лица. За 86.7% от наетите лица първата работа е била постоянна (с неограничена продължителност), а за 13.3% - временна (на срочен договор или друга с ограничена продължителност). От лицата на възраст 15 - 34 години, работили след напускане на образованието, 4.5% са започнали собствен бизнес като първа работа (сред тях делът на мъжете е почти два пъти по-висок от този на жените), а 1.8% са помагали в семейния бизнес.
Разпределението на лицата на възраст 15 - 34 г. по начини за намиране на първата работа показва, че най-висок е относителният дял на младите хора, които са намерили своята първа работа чрез съдействие от роднини и познати - 39.7%, и на тези, директно кандидатствали при работодател - 39.1%. За 9.0% от лицата първата работа е намерена чрез подаване или отговаряне на обяви във весници или списания. Изключително нисък е относителният дял на намерилите своята първа работа чрез бюрата по труда - едва 3.3%.
От младите хора, които имат трудов опит, 74.1% са започнали първата си работа след повече от три месеца от датата на напускане на най-високата степен на образование. Същевременно около 20.1% от лицата на възраст 15 - 34 навършени години, неучастващи в обучение, не са започвали работа след завършване или напускане на образованието.
Най-голям е относителният дял на младите хора (40.2% или 365.4 хил.), които през периода от завършване на образованието до започване на работа (или до края на наблюдавания период - за лицата, които не са имали работа) активно са търсили работа, като броят на жените (207.2 хил.) е значително по-висок, от този на мъжете (158.3 хиляди). Една четвърт (25.2%) от младите хора не са търсили активно работа след напускане на образователната система, като това се дължи най-вече на семейните ангажименти при жените (24.2%), свързани с раждане и отглеждане на деца. Голяма част от младите мъже (41.4%), не са започали веднага работа поради отбиване на редовна военна служба, а 13.0% са работили временно случайна или сезонна работа (с продължителност по-малка от 3 месеца).

Facebook logo
Бъдете с нас и във