Банкеръ Daily

Новини

ПРЕОБРАЗУВАХА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО ХЕМАТОЛОГИЯ И ТРАНСФУЗИОЛОГИЯ

Националният център по хематология и трансфузиология (НЦХТ) към Министерството на здравеопазването се преобразува в Национален център по трасфузионна хематология чрез отделяне на двата вида дейности, съобщиха от правителствената информационна служба.
В съществуващия в момента НЦХТ се извършват както дейности по вземане, диагностика, обработка и преработка на кръв и кръвни съставки, така и лечение на пациенти – дейност, която е присъща на специализирани болници за активно лечение. Съгласно действащото законодателство, този тип дейност не може да се извършва заедно с осигуряването на кръв и кръвни съставки в Националния център, което налага неговото преобразуване. Така дейността на сегашната структура се привежда в съответствие със законовите изисквания, като ще се подобри управлението, медицинската и икономическата ефективност и качеството на извършваните дейности.
Диагностиката и лечението на хематологични заболявания, както и научно-изследователска и учебна дейност в областта на клиничната хематология преминава към създаденото днес търговско дружество „Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания” ЕАД – София. Капиталът му е в размер на 8 274 255 броя поименни акции по 1 лев, изцяло собственост на българската държава. Той ще бъде внесен под формата на апортна вноска на държавата на недвижим имот и движими вещи. Дружеството ще се управлява от 3-членен съвет на директорите и изпълнителен директор. Правата на държавата в дружеството ще се упражняват от министъра на здравеопазването.
Апортната вноска на държавата е 5-етажната сграда на ул. „Пловдивско поле” №6 в София, в която досега се извършваше лечебната дейност на НЦХТ при пациенти с хематологични заболявания. Разгънатата застроена площ на сградата е 2641.59 кв. м. Преобразуването на имота в частна държавна собственост и апортирането му в капитала на „Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания” ЕАД ще удовлетвори нуждата на лечебното заведение от сграден фонд и ще позволи функционирането му.
Извеждането на хематологичната дейност извън прякото бюджетно финансиране води до реално намаляване на щатната численост на НЦХТ със 123 щатни бройки, които се съкращават от системата на здравеопазването. Това предвиждат промени в Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването, одобрени от кабинета днес. С измененията се други 53 щатни бройки от второстепенните разпоредители към МЗ се разпределят към НЕЛК и администрацията на Министерството на здравеопазването.
С цел подобряване на работата на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) нейният състав се увеличава с 6 щатни бройки. С досегашния си числен състав НЕЛК е сериозно затруднена да се произнася в срок по актовете на териториалния експертни лекарски комисии от цялата страна. Другите 47 щатни бройки се прехвърлят на администрацията на МЗ. Това е необходимо поради преразпределянето на функции между структурните звена на министерството и възлагането на нови отговорности.
В акта са отразени и реално съществуващите 850 щатни бройки на центровете за спешна медицинска помощ, които им бяха отпуснати през 2007 г. С тях се осигури попълване на щатния състав след въвеждането на намалено работно време, по силата на което работещите в спешната помощ имат право на 7-часов работен ден.
С предложения проект се цели оптимизиране структурата на министерството и прецизиране разпределянето на правомощия на министъра между отделните звена във ведомството

Facebook logo
Бъдете с нас и във