Банкеръ Daily

Новини

Пренасрочват общото събрание на Пазарджик-БТ за 18 ноември

Поради организационни проблеми, свиканото от Пазарджик-БТ АД - Пазарджик (4PZ) извънредното общо събрание на акционерите за 11 ноември, не може да бъде проведено. Във връзка с това то ще се състои на 18 ноември на същото място и при същия дневен ред.
То ще вземе решение за овластяване на съвета на директорите и изпълнителния директор на дружеството за прекратяване на сделка по чл. 114 по ЗППЦК.
Сделката се изразява в подписване на споразумение с Агенцията за приватизация на Федерация Босна и Херцеговина за прекратяване на Договор за покупка на 67% от общия капитал на Фабрика Духана Мостар АД - Мостар, Федерация Босна и Херцеговина при условията на освобождаване от поети инвестиционни задължения за период от три години общо в размер на 7 млн. км. (при фиксиран курс 1 км за 0.51129 евро) при отчитане на минимални икономически загуби за Пазарджик БТ АД в размер на платената покупна цена за придобиване на акциите на ФДМ и разходи за комунални услуги.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 2 декември на същото място и при същия дневен ред. Право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 4 ноември. Последната дата за сключване на сделки с акции на цигарената фабрика на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 2 ноември.

Икономически предложението се обосновава с утежняване финансовото състояние на Пазарджик БТ в резултат на рязкото спадане на производството на суров тютюн в страната. Переспективата от 2010 г. тютюнопроизводството да не се финансира и подпомага от държавата, води до свиване на производството и на манипулиран тютюн, намаляване на приходите и изпадане на дружеството в невъзможност за изпълнение на поетите инвестиционни задължения. Друга причина е и влошаване перспективите за развитие на тютюневата промишленост в Босна и Херцеговина и реализиране на печалби за инвеститорите.
Загубите, които Пазарджик БТ ще отчете са изключително и само в размер на платената покупна цена за придобиване на акциите на Фабрика Духана Мостар - Мостар и разходите за комунални услуги, при освобождаване от отговорност за заплащане на неустойки за неизпълнение по договора. Предприемането на гореописаните мерки цели лимитиране на финансовите загуби за дружеството и стабилизиране дейността на дружеството на българския пазар.
Поради изложеното дотук мениджърите считат, че сделката е изключително важна за стабилизиране на дружеството с оглед на бъдещите планове за развитие.
Поради тези причини съвета на директорите предлага на акционерите да приемат решение за одобряване прекратяване на сделката, включена в доклада за целесъобразността и условията на сделки по чл. 114 ОТ ЗППЦК.

Facebook logo
Бъдете с нас и във