Банкеръ Daily

Новини

Пренасрочиха общото събрание на Ексклузив Пропърти за 10 юни

Поради отказ за обявяване от Търговския регистър към Агенция по вписванията на покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите на Ексклузив Пропърти АДСИЦ - София (5EX), същото ще се проведе на 10 юни.
Право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 27 май.
Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството със специална инвестиционна цел на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 25 май.
Акционерите ще обсъдят доклад за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2009 година.
В дневния ред е и точката за освобождаване на членовете на съвета на директорите - Михаил Генов Кръстев - председател на борда, Филип Стефанов Фотев - изпълнителен директор, и Юрий Асенов Станчев - заместник-председател, от отговорност за дейността им през миналата година.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 25 юни на същото място и при същия дневен ред.
Ексклузив Пропърти е учредено през август 2006 г. с неограничен срок на съществуване. То е специализирано в инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.

Facebook logo
Бъдете с нас и във