Банкеръ Daily

Новини

Премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери през 2010 г. е в размер на 736.703 млн. лева

Премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери през 2010 г. е в размер на 736.703 млн. лв., от които 689.823 млн. са в полза на застрахователи със седалище в България, 42.662 млн. в полза на застрахователи от други държави-членки на Европейския съюз, и 4.218 млн. в полза на дружества по доброволно здравно осигуряване. Данните са от анализа на Комисията за финансов надзор.
От реализирания от застрахователните брокери премиен приход в полза на застрахователи със седалище у нас общо 644.523 млн. лв. са в общото застраховане и 45.3 млн. в животозастраховането. В сравнение с 2009 г. премийния приход, реализиран чрез застрахователните брокери нараства с 1.1%, като в общото застраховане е отчетен ръст от 0.6%, съответно в животозастраховането от 8.2 на сто.
В структурата на реализирания чрез застрахователни брокери премиен приход в полза на застрахователи по общо застраховане със седалище в България най-голям дял запазват автомобилните застраховки - „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства (42.7 %) и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС (38%), следвани от „Пожар и природни бедствия (8.5%) и „Други щети на имущество (4.4%).
При животозастраховането, реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход в полза на застрахователи със седалище в България, е основно по застраховка „Живот и рента (86.7%).
През 2010 г. 42.5% от реализираният премиен приход чрез застрахователни брокери в полза на застрахователи от други държави е за застрахователи от Франция и 29% за застрахователи от Великобритания.
Най-голям дял в структурата на премийния приход, реализиран чрез застрахователните брокери в полза на застрахователи от други държави, заемат застраховките „Пожар и природни бедствия (25.5%), „Разни финансови загуби (20.7%) и „Злополука (15.9%).
Приходите от комисиони на застрахователните брокери възлизат на 171.655 млн. лв., в т. ч. 165.260 млн. лв. - при посредничеството със застрахователи със седалище в България, 5.878 млн. лв. - при посредничеството със застрахователи от други държави и 517 хил. лв. - при посредничество с дружества по доброволно здравно осигуряване.
Комисионите на брокерите, отнесени към реализирания чрез тях премиен приход в полза на застрахователи със седалище в България, са 23.9% в общото застраховане и 24.7% в животозастраховането.

Facebook logo
Бъдете с нас и във