Банкеръ Daily

Новини

ПРЕК­РО­Я­ВАТ КОН­ЦЕ­СИ­ОН­НИЯ ДО­ГО­ВОР СЪС СО­ФИЙС­КА ВО­ДА

Кон­це­си­он­ни­ят до­го­вор със Со­фийс­ка во­да и до­го­во­рът за кон­сул­тан­т­с­ки­те ус­лу­ги меж­ду дру­жес­т­во­то и Юнай­тед Юти­лис ще бъ­дат ко­рен­но про­ме­не­ни. Ве­че ня­ма да се хар­чат без­кон­т­рол­но па­ри за кон­сул­та­ции, ще се во­ди то­чен от­чет за из­раз­ход­ва­ни­те сред­с­т­ва за та­зи цел и той ще се одоб­ря­ва от всич­ки ак­ци­о­не­ри в Со­фийс­ка во­да. Кме­тът Бой­ко Бо­ри­сов е ус­пял да пос­тиг­не съг­ла­сие и по­ве­че бъл­гар­с­ки­те спе­ци­а­лис­ти да вля­зат в ръ­ко­вод­с­т­во­то на ком­па­ни­я­та.

Facebook logo
Бъдете с нас и във