Банкеръ Daily

Новини

ПРЕИЗБРАХА МЕНИДЖЪРИТЕ НА ИНСТИТУТ ПО ЦЕЛУЛОЗА И ХАРТИЯ ЗА ОЩЕ ПЕТ ГОДИНИ

Проведеното на 26 септември общо събрание на акционерите на Институт по целулоза и хартия АД - София (4PB) е гласувало предложените промени в органите на управление на дружеството, като е преизбрало за нов 5-годишен мандат: Красимир Андреев Савов, Владимир Димитров Рупчин и Алексей Асенов Цветанов. Заедно с това те са освободени от отговорност за дейността им през 2007 година.
Акционерите са обсъдили и приели доклада на управителния орган за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за изминалата година. Решено е печалбата за 2007 г. да остане неразпределена и да се увеличат резервите.
Институтът по целулоза и хартия е научна организация, която обслужва фирмите от целулозно-хартиената промишленост. Историята му датира от 1965 г., когато е създаден Научноизследователски институт по целулозно-хартиена и лесохимическа промишленост със седалище София. База за фактическото създаване на Института става действащата дотогава секция по целулоза, хартия и лесохимия към Научноизследователския институт по химическа промишленост. През годините Институтът се разви и утвърди като център за научноприложни изследвания, източник на информация за световните постижения в този отрасъл, консултации и пряко участие при пускането в експлоатация на новите предприятия и при реконструкцията на съществуващите.
Дружеството се управлява о и представлява от ст. н. с. д-р инж. Красимир Андреев Савов, който е изпълнителен директор.
Капиталът, в размер на 55 116 лв., е разпределен между Целулоза и харитя-97 с дял от 57%, Владимир Димитров Рупчин с 13.1%, Красимир Андреев Савов 10.77%, а останалите книжа с право на глас (19.13%) са собственост на група физически лица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във