Банкеръ Daily

Новини

Преизбират членовете на съвета на директорите на Арко Тауърс за нов мандат

Акционерите на Арко Тауърс АДСИЦ - София (5SV) ще гласуват предложението за преизбиране на членовете на съвета на директорите за нов мандат. Това ще стане на предстоящото редовно общо събрание, насрочено за 18 юни.
Справката в регистъра на комисията за финансов надзор показва, че в оперативното управление влизат Джей Александър Джонстън, Джейсън Лайл Кук - председател на съвета на директорите, Иван Денчев Ненков, Илия Василев Василев и Пейо Иванов Николов - изпълнителен директор.
Ще се обсъждат и доклада за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2009 г. и анализа на регистрирания одитор за извършената проверка.
Общото събрание ще гласува и за освобождаване на членовете на управителния орган - от отговорност за дейността им през 2009 година.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 5 юли на същото място и при същия дневен ред.
Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството със специална инвестиционна цел на БФБ-София, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 2 юни.
Арко Тауърс е учредено през февруари 2007 г. с неограничен срок на съществуване. То е специализирано в набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/ или последващата им продажба.
Регистрираният капитал е в размер на 682 500 лв., разпределен в същия брой книжа с номинална стойност от 1 лев. Най-големите акционери са Сингулар асет мениджмънт АД с дял от 36.50%, Юник Инвестмънт АД с 33.50% и Арко Тауърс Малта Лимитид, който държи 23% от акциите с право на глас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във