Банкеръ Daily

Новини

Преизбират членовете на мениджмънта на БенчМарк фонд 2 Акции

Инвестиционното дружество БенчМарк фонд 2 Акции АД - София (5BH1) свиква редовно общо събрание на акционерите на 15 юни. то ще
То ще гласува за освобождаване на членовете на управителния орган от отговорност за дейността им през 2009 година. Заедно с това се предлага преизбиране на Веселин Димитров Генчев и Боряна Димитрова Димитрова за членове на съвета на директорите, както и на Ивелина Мирославова Илиева за независим член на борда.
Акционерите ще обсъдят и доклад за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2009 г., както и начина за разпределяне на дохода от дейността на дружеството за миналата година.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 29 юни на същото място и при същия дневен ред.
Последната дата за сключване на сделки с акции на инвестиционното дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 28 май.

Facebook logo
Бъдете с нас и във