Банкеръ Daily

Новини

ПРЕДВИЖДА СЕ БЕЗРАБОТИЦАТА ДА ПАДНЕ ДО 8% ПРЕЗ 2008 ГОДИНА

През 2008 г. активната политика на пазара на труда ще бъде приоритетно насочена към безработни младежи до 29 години, безработни над 50 години, безработни без образование и квалификация и неактивни лица. Това предвижда одобреният от правителството Национален план за действие по заетостта през 2008 г., съобщи пресцентърът на Министерски съвет. Тази година активната политика на пазара на труда и услугите по заетостта ще имат за основна цел повишаване на заетостта чрез обезпечаване на потребностите на бизнеса с качествена и производителна работна сила. В документа са заложени осигуряване на необходимата квалифицирана работна сила за удовлетворяване на търсенето на труд от работодателите чрез учене през целия живот; повишаване на знанията и уменията на заетите с цел по-висока адаптивност към изискванията на новите технологии и по-висока производителност на труда; активиране на безработните от неравнопоставените групи за обучение и заетост и повишаване на тяхната пригодност за заетост; повишаване гъвкавостта и сигурността на работното място и на заетостта чрез адаптиране на договорните отношения и организацията на труда към новите потребности на икономиката за по-висока конкурентност и на отделната личност за съчетаване на професионалния и семейния живот.
В резултат на реализиране на заложените действия, програми, проекти и мерки в Националния план за действие по заетостта през 2008 г. се очаква равнището на заетост да достигне до 62 на сто средногодишно, равнището на безработица да намалее под 7 на сто, коефициентът на заетост на възрастните от групата 55-64 г. да достигне 43 на сто, а при жените – 58 на сто; да бъде осигурено обучение и заетост на най-малко 35 000 младежи до 29 г., нов старт до 6 месеца на 30 на сто от регистрираните безработни младежи до 29 годишна възраст; на нов старт до 12 месеца за над 30 на сто от регистрираните продължително безработни.
Направени са промени на някои от индивидуалните размери на изплащаните средства за активна политика на пазара на труда. Субсидираното трудово възнаграждение на безработните лица, включени в програми и мерки съгласно ЗНЗ, се увеличава от 180 на 220 лв. при пълен работен ден. Субсидираното трудово възнаграждение, което се осигурява на ново включените безработни лица по програма „Старт на кариерата” се увеличава от 280 лв. на 330 лв. Заплата на детегледачките по програма „В подкрепа на майчинството” ще бъде 300 лв., когато се грижат за близнаци, а в останалите случаи – 220 лв. Средствата за безработни, които започват самостоятелна стопанска дейност като микропредприятие или земеделски производители, се увеличават от 2000 на 2500 лв. Допълнителните средства за наемане на друг безработен член от семейството без право на парично обезщетение се увеличават от 720 на 880 лв.
В документа са предложени някои нови плащания, които ще се извършват след влизане в сила на промените в Закона за насърчаване на заетостта: допълнителното трудово възнаграждение на наставник е 120 лв.; за обучение по ключови компетенции на безработни лица – до 500 лв., а на заети лица – до 250 лв., за обучение на обучаващи – до 500 лв., за професионално ориентиране на едно безработно лице – до 30 лв.
През 2008 г. ще стартират нови програми и проекти, сред които Национална програма за активиране – за идентифициране и индивидуална работа с неактивни и обезкуражени лица; провеждане на трудови борси, осигуряване на заетост на 45 ромски медиатори, които ще помагат експертите от бюрата по труда при работата им с безработни от ромското малцинство; проекти на външни организации и социални партньори за обучение на аниматори, фермери-животновъди, мотивационно обучение и консултиране на безработни младежи и др.; нови 19 регионални програми в дейности от обществен интерес, чрез които се осигурява заетост на над 300 безработни и обучение на над 100 безработни. Чрез изпълнението на НПДЗ през 2008 г. ще се осигури заетост на 76 203 души, в. т. ч. със средства за активна политика на МТСП на 74 703 души, както и обучение на 73 961 души в т. ч. със средства за активна политика на МТСП на 32 063 души.
НПДЗ е осмият поред национален план, насочен към повишаване на заетостта на България през 2008 г. Той съдържа основните цели и приоритети на политика по заетостта на България, които са в съответствие с целите в частта „Заетост и образование” от Националната програма за реформи 2007–2009 г., Лисабонските цели на ЕС и съобщението на ЕК „Към общи принципи на гъвкавостта и сигурността”.

Facebook logo
Бъдете с нас и във