Банкеръ Weekly

Новини

Предучилищното обучение за 4-годишните става задължително

Предучилищното образование става задължително за 4-годишните деца. Това реши Народното събрание, приемайки с 86 гласа bdquo;заrdquo;, 33 ndash; bdquo;противrdquo; и 3-ма въздържали се новия Закон за училищното и предучилищно образование


Документът предвижда възможност от 2016-2017 г. четиригодишните деца да посещават задължително детска градина. Така България синхронизира своята политика в областта на образованието с общоевропейските директиви ndash; до 2020 г. най-малко 95% от децата между 4 г. и възрастта за започване на задължително начално образование да са включени в образованието в ранна детска възраст. Целта е делът на преждевременно напускащите училище да падне под 10%, за да бъдат предпазени най-малко 20 милиона души от бедност и социално изключване.


Поетапното въвеждане на целодневна организация на учебния ден от I до VІІ клас е друг инструмент за превенция на отпадането от училище, за идентифициране и развитие на таланта, за осигуряване на специализирана помощ при подготовката на учениците и максимално оползотворяване на свободното им време.


Законът за предучилищното и училищно образование предефинира видовете училищна подготовка. Целта е да се повиши грамотността и пригодността към пазара на труда. Това е още една ключова разлика със сега действащия Закон за народната просвета.


Нормативът осигурява автономия на училищата да разработват учебни програми за разширена и допълнителна подготовка, като по този начин се постига свобода на училището да определя целите и резултатите (придобитите компетентности) на училищно ниво, съобразявайки се с потребностите и интересите на учениците. В часовете, предназначени за придобиването на тази подготовка, учениците могат да изучават предмети като предприемачество, гражданско образование, здравно образование и други.


С новия нормативен акт за пръв път се уреждат обществени отношения, свързани с възможностите за валидиране на компетентности (за лица, навършили 16 години, които нямат придобито основно или средно образование), придобити чрез неформално обучение и учене. Оптимизира се самостоятелната и индивидуалната форма на обучение. Развива се дистанционната и се въвежда комбинирана форма на обучение. Целта отново е създаване на повече възможности за достъп до образование за различни категории лица и превенция на отпадането и ранното напускане на образователната система.


Законът оптимизира системата на оценяването. На него се гледа не само като на процес за установяване на постигнатите резултати, но и като на инструмент за диагностика на индивидуалните постижения, напредъка и потребностите на всеки отделен ученик. Оценяването ще бъде и важен инструмент за мониторинг на образователния процес и за разработване на политики за подобряване на качеството му.


Просветният закон има за цел традиционните образователни модели и форми на общуване да отстъпят пред тези, наложени от навлизането на информационните и комуникационните технологии в човешкия живот. Идеята е образованието да не е механично усвояване и възпроизвеждане на готови масиви от знания, а изграждането на автономни и инициативни личности, уважаващи другите, способни да работят в екип, владеещи ключови компетентности, с нагласи за учене през целия живот, познаващи силните си страни и способни да ги развиват и прилагат за себе си и в полза на общността.

Facebook logo
Бъдете с нас и във