Банкеръ Daily

Новини

Предстватя проект за малки защитени територии за видове от българската флора по модела „растителни микрорезервати” в Русе

На 18 май 2010 г. (вторник) от 11 часа, в Информационния център на РИОСВ-Русе (бул. „Придунавски” № 20) ще бъде представен
Проектът „Пилотна мрежа от малки защитени територии за видове от българската флора по модела „растителни микрорезервати”, финансиран по Програмата на Европейския съюз за околна среда LIFE+, представят днес в Русе.
Той е с продължителност 42 месеца и се изпълнява от Института по ботаника при БАН в партньорство с Министерство на околната среда и водите.
Обект на проекта на територията на РИОСВ-Русе е находището на Българската гърлица (Limonium bulgaricum), намиращо се северно от село Караманово, община Ценово. Другото находище, за което също се предвижда да бъде обявена защитена местност в рамките на този проект е при село Горна Студена, община Свищов.
За територията на страната в проекта се предвижда да бъдат обявени общо 56 растителни микрорезервата със статут на защитени местности (според българското законодателство) за 47 вида висши растения (в т.ч. 4 вида мъхове) с висока консервационна стойност, избрани на принципа на единични, фрагментирани и малки по площ находища, попадащи извън съществуващите в България защитени територии.
Сред планираните дейности са установяване и оценка състоянието на популациите и ежегодно отчитане на промените в тях, подпомагане на възобновяването и жизнеността им.
За всеки вид ще бъде изготвен План за действие и Мониторингов план. Цялата информация, събрана по време на проекта ще бъде организирана в географска база данни с различни слоеве.

Facebook logo
Бъдете с нас и във