Банкеръ Daily

Новини

Предложения за включване на нови длъжностни наименования в Националната класификация на професиите набира Министерството на труда

Във връзка с големия интерес и многото постъпили въпроси от страна на прилагащи организации за допълване на Национална класификация на професиите, 2011 г. (НКПД-2011), Министерството на труда и социалната политика набира мотивирани предложения за включване на нови длъжностни наименования в НКПД-2011. Информацията е от пресцентъра на министерството. Предложенията могат да се подават в срок до 20 февруари на e-mail: [email protected] и да съдържат кратка обосновка на предложението, име и телефон за контакт.
НКПД-2011 се прилага за целите на политиката в областта на пазара на труда, политиката по доходите и др. Чрез нейното прилагане се гарантира набирането на международно сравними статистически данни в рамките на провежданите статистически изследвания и преброяването на населението. НКПД-2011 г. задължително се прилага за целите на социалното осигуряване през настоящата година.
В изпълнение на ангажиментите си като държава членка на Европейския съюз от 1 януари 2011 г. България следва да прилага национална класификация на професиите и длъжностите, разработена в съответствие с Международната стандартна класификация на професиите, 2008 г. (ISCO-08). В тази връзка със заповед на министъра на труда и социалната политика беше утвърдена НКПД-2011. НКПД осигурява прилагането в България на изискванията на Регламент (ЕО) № 1022/2009 (OB, L 283 от 30 октомври 2009 г.) и на Препоръка 2009/824/EO на Комисията от 29 октомври 2009 г. относно използването на ISCO-08.Facebook logo
Бъдете с нас и във