Банкеръ Daily

Новини

Предлагат промени в съвета на директорите на фирмата за производство на опаковъчни хартии Унипак - Павликени

Фирмата за производство на опаковъчни хартии Унипак АД - Павликени свиква извънредно общо събрание на акционерите си на 8 декември. То ще обсъди предложените промени в органите на управление на дружеството.
В момента справката в регистъра на Комисията за финансов надзор показва, че в съвета на директорите влизат Евгени Методиев Димитров, Тодор Симеонов Чаков - председател на борда, и Христо Димитров Христакиев - заместник-председател на съвета на директорите и изпълнителен директор.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 22 декември на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас ще имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери към 24 ноември. Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас, е 22 ноември.
Предметът на дейност на фирмата е свързан с производство на специална хартия, картон и опаковки, извършване на печатарски услуги, търговия със суровини, материали и готови изделия, както и извършване на превози в страната и чужбина.
Най-големи акционери в компанията са Интернешънъл Пакиджинг с дял от 39.613% от общия капитал и Форт с 48.949% от акциите с право на глас в общото събрание. Останалите книжа са собственост на други юридически лица и група индивидуални инвеститори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във