Банкеръ Daily

Новини

ПРЕДЛАГАМЕ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ДА СЕ ВКЛЮЧИ В КОНВЕНЦИЯТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЧЕРНО МОРЕ

България и Румъния предлагат започналата днес в София среща на министрите на околната среда ( дипломатическа конференция на страните от конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване) да обсъди промени в конвенцията, които да позволят включването на Европейската общност (ЕО) . Това съобщи днес вицепремиерът и министър на външните работи Ивайло Калфин при откриването на форума. В момента регламентите на конвенцията не позволяват включването на организации за икономическа интеграция, каквато е ЕО.
Включването на ЕО е от стратегическо значение за усъвършенстване на политиките и механизмите за опазване на Черно море, посочи Ивайло Калфин. По думите му участието на ЕО е обусловено и от факта, че водите на реките от повече от 20 европейски държави се вливат в Черно море. Той подчерта, че през последните години замърсяването на Черно море се увеличава, а прилагането на европейските норми за пречистване и опазване на водите и на биологичното разнообразие ще допринесе съществено за спирането на тази негативна тенденция.
Черно море представлява уникален воден басейн, то е морето с относително най-голяма водосборна област на нашата планета, включваща обширни области от територията на 18 страни, каза в изказването си пред конференцията министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров. Той посочи, че основните натоварвания на околната среда в региона са свързани с нарушаване на местообитанията, деградация и фрагментация, въвеждането на инвазивни видове, свръхексплоатация, замърсяване и еутрофикация, причинени от интензивния риболов, бурното развитие на крайбрежните зони и интензивния морски трафик. Замърсявания генерират и туризмът и урбанизацията.
По думите на министър Чакъров изменението на климата поставя нови предизвикателства пред Черноморските страни. Опасността от повишаването на морското равнище в Черно море е сред най-големите в Европа поради характера на бреговата линия.
За предотвратяването на нежеланите последствия усилията на страните от региона са насочени към разработване и прилагане на общи екологични политики, сътрудничество, развитие на мрежи от защитени територии, ефективно използване на потенциала на съществуващите регионални организации. В тази връзка, страните от региона можем да насочим усилията си към по-ефективно използване на възобновяеми източници на енергия, както и насърчаване на енергийната ефективност, каза още министърът. Необходимо е разработването на стратегии за адаптация към изменението на климата. Адаптацията ще създаде нови икономически възможности, включително нови работни места и пазар за иновативни продукти и услуги.
Присъединяването на Европейската общност (ЕО) към Букурещката конвенция за опазване на Черно море от замърсяване е от стратегическо значение за сътрудничеството по екологичните въпроси в региона на Черно море, подчерта министър Чакъров. То се налага по силата на Римския договор, съгласно който ЕО притежава компетенции в областта на политиката по околна среда. Като допълнение към тези вътрешни законодателни правомощия, страните-членки са упълномощили ЕО да участва в международни споразумения, които са от изключителна компетенция на Общността (рибно стопанство, търговия и селско стопанство), или по които Общността има споделени компетенции със страните членки (околна среда). Тази практика се прилага при всички основни международни споразумения в областта на околната среда в рамките на ООН, ЮНЕП, ИКЕ/ООН, конвенции за трансгранични реки (Дунав, Рейн) и регионални морски конвенции.
Министър Чакъров подчерта, че България има своя съществен принос към реализацията на политики за опазване на Черно море. Страната ни съдейства за по-добро сътрудничество в региона. Като страна-членка на ЕС работим за това ефективно да бъдат използвани възможностите за финансиране на проекти, свързани с пречистването и опазването на биологичното разнообразие от европейските фондове.
В срещата на министрите на околната среда/ дипломатическа конференция на страните от конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване участват екоминистрите на България, Грузия, Румъния, Турция и Украйна, делегация на Русия, представител на дирекция “Околна среда” на ЕК и на Секретариата на Дунавската конвенция.
На срещата ще бъде обсъден напредъкът в прилагането на Конвенцията за опазване на Черно море и ще бъде приет нов Стратегически план за действие за опазване на околната среда и възстановяване на Черно море.
Страни по конвенцията са шест държави: България, Грузия, Русия, Румъния, Турция и Украйна.

Facebook logo
Бъдете с нас и във