Банкеръ Daily

Новини

Правителството прие наредба за разглеждане на спорове по Закона за патентите и регистрацията на полезните модели

Наредба за разглеждане на спорове по Закона за патентите и регистрацията на полезните модели прие правителството на днешното си заседание. Според Закона, споровете, които се решават по административен път в Патентното ведомство, са свързаните с обжалването на решенията на експертизните отдели по заявките за издаване на патенти за изобретения, за регистрация на полезни модели или за издаване на сертификати за допълнителна закрила, както и споровете, породени от исканията за обявяване на недействителност на издаден патент или на сертификат за допълнителна закрила, за заличаване регистрацията на полезен модел и за предоставяне или прекратяване на принудителна лицензия.
Наредбата определя органа, който разглежда тези спорове – специализирани състави на отдела по спорове; съдържанието на жалбите; процесуалната легитимация на лицата, които имат право да подават жалба или искане; проверката за допустимост на заявката; редът за разглеждане на жалбите и на исканията и други.
Приемането на наредбата запълва съществуваща празнина в правната регламентация по отношение реда за разглеждане на спорове по административен път в Патентното ведомство и гарантира прозрачност на действията на институцията в тази област.

Facebook logo
Бъдете с нас и във