Банкеръ Daily

Новини

Правителството предлага мерки за затягане на финансовата дисциплина чрез промени в 3 закона

С промени в три закона – за финансово управление и контрол в публичния сектор, за независимия финансов одит и за вътрешния одит в публичния сектор, правителството предлага на парламента да одобри мерки за затягане на финансовата дисциплина. Това съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет. С първия законопроекта се въвежда срок – 31 март, в който първостепенните разпоредители с бюджетни кредити (с изключение на Висшия съдебен съвет и Сметната палата) всяка година представят на министъра на финансите информация за функционирането, адекватността, ефикасността и ефективността на системите за финансово управление и контрол в организациите за предходната година. Неизпълнението на тази разпоредба ще се наказва с глоба от 200 до 1000 лева.
Промяната в закона за вътрешния одит в публичния сектор има за цел да оптимизира дейността по вътрешен одит в публичния сектор и да подобри работата на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС”. Регламентира се осъществяването на дейността по вътрешния одит само от звена за вътрешен одит и се посочват организациите от публичния сектор, които са задължени да ги изграждат. Предвидена е и възможност по решение на министъра на финансите звена да бъдат създавани и в други организации, в резултат на мотивирано искане от съответния ръководител – първостепенен ръководител с бюджетни кредити. Извън тези случаи, законопроектът допуска дейността по вътрешен одит да бъде възлагана на външни за организацията физически лица, които трябва да отговарят на определени изисквания.
Предлага се разширяване обхвата на дейността на звената за вътрешен одит в първостепенните разпоредители, като в него се включат и търговските дружества и държавните предприятия по чл. 61 и чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, както и лечебните заведения – търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, в които няма звена за вътрешен одит. Тази промяна се налага във връзка с честото възлагане на одитни ангажименти за звената за вътрешен одит в министерствата и общините, свързани с търговски дружества, на които съответният първостепенен разпоредител е принципал и упражнява правата на собственик.
Намалява се задължителната минимална численост на звена за одит в общините, като новият минимум е двама одитори. Конкретната численост се определя от кмета на всяка община, който ги назначава и освобождава след решение на съответния общински съвет.
Проектът съдържа и специфични текстове, осигуряващи подобряване на прилагането на Глава пета „Специфични одитни дейности по фондове и програми на ЕС”. Създадена е нова глава, в която се описват отделните видове административни нарушения и наказания.
Основната част от предложените промени в Закона за независимия финансов одит са свързани с корекции за по-точно транспониране на изискванията на Директива 2006/43/ЕО, с облекчаване и подобряване работата и взаимодействието между Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и др. Уточняват се термините „инспектор”, „експерт”, „контрольор”, „проверки”, „опит в областта на независимия финансов одит”. Предлага се ограничаване на понятието „дружества с обществен интерес”.

Facebook logo
Бъдете с нас и във