Банкеръ Daily

Новини

Правителството определи размера и реда на отчисленията за депониране на отпадъци

Правителството определи размера и реда на отчисленията за депониране на отпадъци. За всяка година, в периода 2011-2014 г., са определени две различни ставки на отчисления в зависимост от вида на отпадъците.
Размерът на ставките за депата за инертни отпадъци е шест пъти по-нисък през първите две години в сравнение с тези за депата за неопасни отпадъци. Така за общинските депа за инертни отпадъци, когато отпадъците са от строителство и разрушаване на сгради отчисленията ще нарастват от 0.50 лв./т за 2011г. до 35 лв./т за 2014 година.
За регионалните и общински депа за неопасни отпадъци отчисленията нарастват от 3 лв./т за 2011г. до 35 лв./т за 2014 година. За общинските депа за неопасни отпадъци, които функционират след 2009г. до въвеждане в експлоатация на съответното за общината регионално депо размерът на отчисленията е в двоен размер за съответната година.
Отчисленията се дължат от общините и от всяко друго лице за всеки тон депониран отпадък. При забавяне на преводите задълженото лице ще заплаща лихва за всеки просрочен ден, но не повече от 20 на сто от дължимата сума.
С постановлението се цели намаляване на количествата отпадъци, които постъпват за депониране и увеличаване количествата рециклирани отпадъци. Очаква се мерките да доведат и до ограничаване или намаляване на емисиите парникови газове в атмосферния въздух, ускоряване изграждането на регионалните системи за третиране на битови отпадъци и изграждането на техническа инфраструктура за тяхното рециклиране и оползотворяване.
Натрупаните от отчисленията средства ще се изразходват от общините за дейности по изграждане на нови съоръжения за третиране на битови отпадъци.

Facebook logo
Бъдете с нас и във