Банкеръ Daily

Новини

Правителството одобри законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 година

Министерският съвет прие проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011г.
Според него е заложен Брутен вътрешен продукт от 77 077 млн. лв. (3,6% - реален растеж). Средно - годишната хармонизирана инфлация е 3,7 на сто, равнище на безработица - 9,4%, минимална работна заплата - 240,00 лв., средногодишен брой осигурени лица- 2 815 005, а средния осигурителен доход е 609,86 лева.
В бюджета на държавното обществено осигуряване е заложен Диференциран минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемия им доход за 2009 г., в размери съответно - 420 лв., 450 лв., 500 лв. и 550 лв. по скала, определена в чл. 8 от ЗБДОО за 2011г., а за земеделските производители и тютюнопроизводители - 240,00 лева.
Предвидено е още максималният осигурителен доход за всички осигурени лица да е 2000,00 лв., срокът на паричното обезщетение за бременност и раждане - 410 дни, размер на обезщетението за отглеждане на малко дете - 240лв., броят на безработните лица с право на обезщетение при безработица - 111 149, средногодишният брой пенсионери е 2 187 485.
В областта на приходите, спрямо действащото законодателство в проекта за 2011 г. са заложени 5 нови политики.
Увеличава се размерът на вноската за фонд „Пенсии на ДОО с 1,8 на сто от 1 януари 2011 г. Вноската за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” от 0,1 на сто става 0 за периода 2011 - 2013 г. включително.
Запазват се номиналните заплати в бюджетната сфера за 2011 г. на достигнатите равнища в 2010 година.
Договарят се осигурителни прагове по икономически дейности и основни квалификационни групи професии. Увеличението на минималните осигурителни прагове по основни икономически дейности и групи професии е с 5,6 на сто в сравнение с 2010 г. По-високите осигурителни прагове оказват положително влияние върху нарастването на средния осигурителен доход. В проектобюджета на ДОО за 2011 г. средният осигурителен доход е 609,86 лв., т. е. заложено е увеличение с 6,3 на сто спрямо очакваното му равнище за 2010 г.(573,90 лв.).
Въвежда се диференциран минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемия им доход за 2009 г. в размери съответно - 420 лв., 450 лв., 500 лв. и 550 лв. по скала, определена в чл. 8 от ЗБДОО за 2011 г., а за земеделските производители и тютюнопроизводители на 240 лева.
Участието на държавата с трансфер във фонд Пенсии на ДОО възлиза на 2480,8 млн. лв. в 2011 г. В тези средства са включени трансфери за всички осигурени и самоосигуряващи се лица.
В областта на разходите, спрямо действащото законодателство в проекта за 2011г. са заложени 2 нови политики.
Удължава се още с една година, въведеният с антикризисните мерки, нов режим на изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност - първите три дни от настъпване на неработоспособността се изплащат за сметка на осигурителя /70 на сто, съгласно ал. 22 от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване/, а от 4-тия ден - от държавното обществено осигуряване.
Отменя се максималният размер на обезщетението за безработица и се изчислява на база 60 на сто от осигурителния доход на лицето преди загубата на работа. Минималният дневен размер на обезщетението за безработица се увеличава от 6 лв. на 7,20 лева.
Консолидираният проектобюджет на държавното обществено осигуряване за 2011 г. се очаква да приключи с недостиг в размер на 1 390 301,3 хил. лв. За да се балансира проектобюджетът на нула, този дефицит следва да се финансира от републиканския бюджет под формата на допълнителна субсидия за покриване на недостига от средства.

Facebook logo
Бъдете с нас и във