Банкеръ Daily

Новини

Правителството одобри предложения за промени в Кодекса за социално осигуряване

Правителството одобри предложения за промени в Кодекса за социално осигуряване. Целта е създаване на правна рамка на новия усъвършенстван пенсионен модел, въвеждане на краткосрочни и дългосрочни мерки за финансова стабилност на пенсионната система и подобряване адекватността на пенсиите.
В законопроекта са включени предложения за промени в условията за придобиване право на пенсия. Предвижда се от 1 януари 2012 година увеличаване на стажа за работещите при трета категория труд (чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване) с по 4 месеца на всяка календарна година до достигане на 37 години стаж за жените и 40 години стаж за мъжете през 2020 г.
От 1 януари 2021 година нараства възрастта за пенсиониране на жените и мъжете с по шест месеца до достигане на възраст 63 години за жените през 2026 година и 65 години за мъжете през 2024 година.
До 31 декември 2020 г. се запазва възможността за лицата, навършили 65-годишна възраст, които имат не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж, да могат да се пенсионират. Тази възраст също започва да се увеличава с по 6 месеца от 1 януари 2021г. до достигане на 67-годишна възраст.
Също постепенно се увеличава и осигурителният стаж, който е необходим за придобиване право на пенсия по чл. 69 от КСО, както и за придобиване право на пенсия по § 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (ПЗР на КСО) от учителите.
Предлага се удължаване на срока на действие на разпоредбата на § 4 от ПЗР на КСО до 31 декември 2014г., която урежда т.нар. ранно пенсиониране на работещите при първа и втора категория труд, като условията за пенсионирането им няма да се променят до тази дата. Пенсиите на тези лица за периода 2011 г. - 2014 г. ще се изплащат от държавното обществено осигуряване вместо от професионалните пенсионни фондове и вноските от 12% и 7% ще постъпват в Националния осигурителен институт. Във фонд „Пенсии на НОИ ще се прехвърлят и средствата по индивидуалните им партиди до 31 март 2011 година.
От 1 януари 2015 година ранни пенсии за работещите при първа и втора категория труд ще се изплащат само от професионалните пенсионни фондове.
От 1 януари 2014 г. се предлага отпадане на тавана на новоотпуснатите пенсии и постепенно увеличаване тавана на старите пенсии.
От 1 януари 2017 година се увеличава тежестта на всяка година осигурителен стаж от 1,1 на сто на 1,2 на сто за пенсиите, свързани с трудова дейност.
От 1 януари 2017 година се предлага увеличаване на вноската за универсалните пенсионни фондове с 2 процентни пункта, т.е от 5% на 7 на сто.
Предвид завишаването на изискванията за необходимия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия, се запазва и възможността за т.нар. „закупуване на осигурителен стаж (до 5 години), но вече не като преходна разпоредба, а като
постоянно действаща. Вноската е в размера на вноската за фонд „Пенсии - 17.8 на сто върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица.
Предвиждат се промени в начините на изчисляване размерите на пенсиите и превръщането на осигурителен стаж от различни категории.
С проектозакона се разширява кръгът на осигурените лица, като се дава възможност и на докторантите да се осигуряват за пенсия по свое желание и за своя сметка. Друга промяна предвижда премахването на максималният размер на обезщетенията за безработица.
В резултат на предлаганите краткосрочни и дългосрочни мерки за подобряване финансовата устойчивост на пенсионната система и повишаване адекватността на пенсиите и на базата на заложените в средносрочната фискална рамка на Правителството показатели до 2013 година, дефицитът в държавното обществено осигуряване се преодолява през 2017 година. След това започва да се натрупва излишък във фондовете на ДОО до 2035 г. Поради влошените демографски тенденции - застаряване на населението, увеличаване средната продължителност на живота и намаляване броя на активното население (т.е. на хората в работоспособна възраст) след 2035 година отново започва да се формира дефицит, който може да се покрива от средствата, които ще се натрупват в „Сребърния фонд до 2035 година.
Със законопроекта се предлага промяна и на разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 10а от Кодекса на труда, с която се създава възможност за прекратяване на трудовото правоотношение, възникнало след като работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от правното основание от Кодекса за социално осигуряване, на което е придобито това право. Така тази разпоредба ще се отнася за всички лица, а не само за тези, които са се възползвали от възможността за ранно пенсиониране.

Facebook logo
Бъдете с нас и във