Банкеръ Daily

Новини

Правителството одобри Национална здравна стратегия

Правителството одобри проект на Национална здравна стратегия 2014 - 2020 г. и предлага на Народното събрание да приеме документа, съобщиха от правителствената информационна служба.


Българската здравна система през 20-те години на 21-ви век да бъде действително ориентирана към пациентите, семейството и изпълнителите на здравна помощ, да бъде прозрачна и с ясни ангажименти за качество и резултати, е новата визия, застъпена в стратегията. Очаква се в резултат на изпълнението й да се постигне съществено подобряване на общественото здраве чрез превенция и ранна интервенция, осигуряване на интеграция на здравните и на социалните грижи за възрастните хора, провеждане на интегрирани програми за профилактика на хроничните незаразни болести, които са сред основните фактори за преждевременна смъртност в момента, и др.


Стратегията очертава осем приоритетни области:


- гарантиране на всеки български гражданин на надеждна система на здравно осигуряване, достъп до качествена медицинска помощ и здравно обслужване;


- въвеждане на единна интегрирана информационна система чрез развитие на електронното здравеопазване с цел пълна прозрачност и ефективно използване на наличните ресурси;


- рационализиране на системите за финансово управление и контрол в здравеопазването;


- укрепване и модернизиране на системата за спешна медицинска помощ;


- регионална политика със специално внимание върху подкрепата на лечебните заведения в отдалечените и малки региони на страната;


- ефективно функциониране на майчиното, детското и училищно здравеопазване;


- устойчиво развитие на човешките ресурси с акцент върху специализацията на медицинските кадри и продължителното обучение;


- преориентиране на здравната система към профилактиката и предотвратяването на социално значимите заболявания.


Една от целите, които трябва да бъдат постигнати с изпълнението на мерките в стратегията, е подобряване на здравето, безопасността и благосъстоянието на населението до средните нива на Европейския съюз – увеличаване на очакваната продължителност на живота в добро здраве с две години, намаляване на детската смъртност с 30% и на неравенствата с 30 на сто.


Другите цели са свързани с трансформиране на здравната система за осигуряване на достъпно и качествено здравно обслужване (преструктуриране на болничния сектор; рационализиране на управлението, финансовия и качествен контрол в здравеопазването; осигуряване на дългосрочно обслужване за уязвимите групи население), въвеждане на единна интегрирана информационна система чрез развитие на електронното и мобилно здравеопазване, осигуряване на капацитета на човешките ресурси за посрещане на нарастващите здравни потребности (улесняване достъпа до специализации, осигуряване качеството на продължителното обучение), развитие на научните знания и иновации. Изпълнението на стратегията ще се финансира с национални средства и по оперативни програми.


Към стратегията е разработен план за действие, който разписва конкретните мерки по отделните политики със срокове за изпълнение и отговарящи институции, както и източниците на финансиране.


При изготвянето на документа са взети предвид препоръките на Европейската комисия, както и предложенията, направени в резултат на проведените публични обсъждания.

Facebook logo
Бъдете с нас и във