Банкеръ Daily

Новини

ПРАВИТЕЛСТВОТО ОДОБРИ ЧЕТИРИ КОНЦЕСИИ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА

Правителството предостави на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици, обект, изключителна държавна собственост, от находище „Боаза”, Община Търговище, на „ПИМ” ЕООД, гр. Търговище, съобщиха от пресслужбата на Министерски съвет. Срокът на концесията е 25 години, а концесионната площ е в размер на 209 599 кв. м.
Концесионерът разполага с необходимите материални и кадрови ресурси за осъществяване на основната си дейност по добив и производство на инертни материали. Очакваното годишно концесионно възнаграждение възлиза на 245 хил. лв. при реализиране на близо 440 хил. т. взривена скална маса. Очакваните постъпления за срока на концесията възлизат на близо 3.7 млн. лв., като 30 на сто от тях ще постъпват в общинските бюджети, а останалите - в държавния бюджет.
Правителството предоставя концесия за добив на подземни богатства – скално-облицовъчни материали – гнайси, представляващи изключителна държавна собственост, от находище „Кобилино”, участък „Бахирките”, разположено в землището на с. Кобилино, Област Хасково, на „Гнайс” ЕООД, гр. Ивайловград. Определената с решението на МС концесионна площ възлиза на 13 дка, а срокът на концесията е за 25 години. Концесионерът ще инвестира за периода на концесията 110 хил. лв., а годишното концесионно възнаграждение възлиза на близо 14.5 хил. лв. при добив от 1600 куб. м плътна минна маса. 30 на сто от годишното възнаграждение ще постъпва в общинските бюджети.
С друго свое решение правителството предостави концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – пясъци, годни за шихтоване на меден концентрат, от находище „Манастира Свети Тодор”, разположено в землището на с. Доброславци и с. Балша, район Нови Искър, на ЕТ „Тодор Дичов Христов”, гр. София. Срокът на концесията е 35 години. С решението концесионната площ се определя на 109 759 кв. м и включва площта на находището и необходимите площи за осъществяване дейността на концесията. Средногодишното концесионно плащане възлиза на около 10 500 лв., а очакваните постъпления от концесионни плащания за срока на концесията са около 367 хил. лв., като 30 на сто от тях ще постъпват в бюджета на Столична община.
Кабинетът предостави и концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – варовици за флюс – подземни богатства от находище „Караджова чешма”, Димитровград, Област Хасково, на „Стройко-2000” ЕООД. С решението се определя концесионна площ от 0.064 кв. м, а срокът на концесията е 15 години. За първия петгодишен период на концесията концесионерът ще направи инвестиции на стойност 48 250 лв. и ще добива средногодишно 41 157 т от находището. Средно за година концесионното плащане възлиза на около 16 хил. лв., очакваните постъпления за срока на концесията възлизат на над 240 хил. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във