Банкеръ Daily

Новини

ПРАВИТЕЛСТВОТО НАСЪРЧАВА РАБОТОДАТЕЛИ, НАЕЛИ БЕЗРАБОТНИ МАЙКИ

Държавата ще насърчава работодателите, наели и професионално обучили безработни жени с деца от 3 до 5 г., предвиждат предлаганите от правителството изменения в Закона за насърчаване на заетостта, съобщи правителствената информационна служба.
Ще се субсидира и стажът на младежи до 29-годишна възраст, които са придобили квалификация през последните 24 месеца и нямат трудов стаж по нея. Въвежда се нова насърчителна мярка за наемане на безработни за чиракуване. Целта е да се даде възможност за интегриране на хората, при които рискът от отпадане от пазара на труда е най-висок. Работодателите ще бъдат стимулирани да наемат слабо образовани лица и без квалификация, които ще бъдат подготвяни професионално от наставник. На работодателя ще се предоставят средства за субсидиране на заетостта на наетия служител и за допълнително възнаграждение на наставника. Изискването към него е да притежава необходимата квалификация и минимум 3-години трудов стаж. За повишаване на мобилността на работната сила и гъвкавостта на пазара на труда се дава нормативна възможност за субсидиране на разходите на работодателите, които осигуряват ежедневен транспорт до работното място и обратно на служителите, живеещи извън населеното място, в което работят. Максималният период, за който ще се отпускат средства за транспортни разходи на едно и също лице, е 12 месеца. Законопроектът предвижда обособяване на пенсионерите в трудоспособна възраст в самостоятелна група сред търсещите работа лица с оглед регламентиране на правото им за участие в мерки за заетост и в обучения за възрастни, организирани от Агенцията по заетостта. Целта е да се осигурят възможности за учене през целия живот и повишаване на квалификацията на този трудов резерв. Нова насърчителна мярка е субсидирането на заетостта за период до 1 година на хора на възраст между 50 и 64 години, придобили право на професионална пенсия, и включването им в обучения за придобиване на професионална квалификация.
За осигуряване на по-голяма гъвкавост и адаптивност на работната сила към изискванията на пазара на труда се регламентира възможността за субсидиране на обучението на възрастни и по ключови компоненти – компютърна грамотност, владеене на чужд език и др. В обучението ще могат да участват и лицата, придобили право на пенсия за ранно пенсиониране, които не работят, и изтърпяващите наказание „лишаване от свобода”. От VI на IV клас се понижава изискваното образование за включване на възрастни в професионално обучение за първа степен на професионална квалификация. С измененията в закона ще бъде прекратена регистрацията на безработни при включване или отказ от програми и проекти за заетост и обучение, финансирани със средства от европейски или други международни фондове. Отпада възстановяването на регистрацията на безработните, работили на първичния пазар до 9 месеца или включени в програми и мерки за заетост, както и на лицата, изтърпели наказание „лишаване от свобода” до 12 месеца. Промяната ще „извади” тези лица от групата на продължително безработните. От правата на продължително безработните ще се ползват само лица с непрекъснато поддържана регистрация в поделенията на Агенцията по заетостта над 12 месеца. Мерките, заложени в Закона за насърчаване на заетостта, ще се финансират от държавния бюджет за съответната година и със средства по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Конкретните размери на средствата се определят ежегодно в Националния план за действие по заетостта, който се приема от Министерския съвет

Facebook logo
Бъдете с нас и във