Банкеръ Daily

Новини

Правителството гласува единна данъчна ставка от 9% за настаняване от хотелиери от 1 април 2011 година

Правителството гласува единна данъчна ставка от 9% за настаняване от хотелиери от 1 април 2011 година
Направените предложения са съобразени с необходимостта от хармонизация на българското данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви и решения на Съда на ЕО в областта на косвеното облагане, както и с прецизиране на текстове за улесняване на практическото прилагане на ЗДДС.
Промените в закона предвиждат единна данъчна ставка от 9% за настаняване от хотелиери. Ставката ще се прилага за всички доставки по настаняване и попада в обхвата на намалена ставка по смисъла на европейското законодателство. Предложено е новият размер на данъчната ставка да влезе в сила от 1 април 2011 година, което е съобразено със спецификата на туристическия бранш и отчита практиката на предварително предлагане и сключване на договори за туристически пакети за следващ сезон.
Със законопроекта се променя и данъчното третиране на предоставянето на концесии, които от дейност извън обхвата на закона вече ще са облагаема доставка. Тя ще се третира като част от независимата икономическа дейност на орган на местна и държавна власт. Изменението се налага от решение на Съда на ЕС по дело С-174/06. По силата на решението за сключените до влизане в сила на законопроекта концесионни договори, за които възниква плащане след влизането в сила на закона, ще се счита, че ДДС не е включен в договореното възнаграждение. За улесняване на администрирането на приемането на VIES-декларациите е предложено подаването им да става само по електронен път.
Министрите гласуваха и изменения на правилата за облагане на доставките на газ и електроенергия. С новите разпоредби се предвижда специалният режим да се прилага за вноса и доставката на газ чрез всякакви системи за природен газ, разположени на територията на Общността, или всякакви мрежи, свързани с такива системи. Предлага се и вносът чрез плавателни съдове, когато газът се захранва в система за природен газ или в мрежа от газопроводи преди системата, да бъде освободен.
Други промени са съобразени с изискванията на евродирективите относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на избягването на данъци по внос. За извършване на последваща доставка на тези стоки в държава-членка на Общността става задължително посочването на българския ДДС номер на вносителя, както и ДДС номера на купувача, издаден от държавата-членка, за която е последващата доставка на стоките.
Предлага се разделяне на две на приложното поле на специалното правило за облагане по мястото на фактическо провеждане на услуги, свързани с културни, художествени, артистични, спортни, научни, образователни, развлекателни или подобни дейности. Промяната стеснява обхвата на това правило за случаите, при които получатели са данъчно задължени лица, като мястото на изпълнение на доставката ще се определя по общото правило - там, където е установен получателят данъчно задължено лице. Само достъпът, предоставен на данъчно задължени лица, до културни, художествени, артистични, спортни, научни, образователни, развлекателни или подобни събития (като например панаири и изложби), ще се облага там, където фактически е събитието. По същото специално правило се облагат и свързаните с този достъп съпътстващи услуги.

Facebook logo
Бъдете с нас и във