Банкеръ Daily

Новини

Потвърдииха проспекта емисия облигации от „Трансинвестмънт” АДСИЦ в размер на 4 млн. евро

Комисията потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадени от „Трансинвестмънт” АДСИЦ в размер на 4 млн. евро, разпределени в 4 хил. броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, неконвертируеми, обезпечени облигации, с номинална стойност 1000 евро всяка, с фиксиран лихвен процент 9,50 % на годишна база, с лихвени плащания на всеки шестмесечен период и срок на облигационния заем 36 месеца, считано от 09.12.2009 г., с падеж 09.12.2012 г. Вписа горепосочената емисия облигации във водения от КФН регистър.

Facebook logo
Бъдете с нас и във