Банкеръ Daily

Новини

Потвърдиха проспект за първично публично предлагане на емисия акции на Кепитъл Мениджмънт

На свое заседание днес (21 май) Комисията за финансов надзор е потвърдила проспект за първично публично предлагане на емисия акции, издадени от Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ, София.
Тя е в размер на 7 999 992 лв., разпределени в 148 148 броя обикновени, безналични, поименни акции, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 54 лв. всяка.
Посочената емисия акции е вписана и във водения от комисията регистър.
Дружеството е учредено през октомври 2005 година. То е специализирано в инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания (секюритизация на вземания), покупко-продажба на вземания, както и извършването на други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажбата и/или секюритизацията на вземанията.
Най-големите акционери са ТИМ Клуб ООД с дял от 47.57% и Застрахователно акционерно дружество Армеец АД с 30% от акциите с право на глас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във