Банкеръ Daily

Новини

ПОС­ЛЕД­НА ДА­ТА ЗА СДЕЛ­КИ С АК­ЦИИ НА ХОЛ­ДИНГ ВАР­НА А ЗА УЧАС­ТИЕ В ОБ­ЩО­ТО СЪБ­РА­НИЕ

На 7 сеп­тем­в­ри 2006 г. е пос­лед­на­та да­та за сключ­ва­не на сдел­ки с ак­ции на Хол­динг Вар­на А АД, да­ва­щи пра­во на глас в из­вън­ред­но­то об­що съб­ра­ние на ак­ци­о­не­ри­те. Са­мо­то съб­ра­ние ще се про­ве­де на 25 сеп­тем­в­ри и ос­нов­на­та точ­ка е при­е­ма­не на ре­ше­ние за из­да­ва­не на об­ли­га­ции. Сред­с­т­ва­та от об­ли­га­ци­он­ния за­ем ще се из­пол­з­ва за фи­нан­си­ра­не на бъ­де­щи­те про­ек­ти на хол­дин­го­во­то дру­жес­т­во, свър­за­ни как­то с дру­жес­т­ва­та от пор­т­фей­ла, та­ка и за евен­ту­ал­но при­до­би­ва­не на но­ви учас­тия.
В на­ча­ло­то на та­зи го­ди­на Абас ЕО­ОД, Со­фия, ус­пя да кон­со­ли­ди­ра ка­пи­та­ла на бив­шия при­ва­ти­за­ци­о­нен фонд и ве­че при­те­жа­ва 46.22 про­цен­та. Пред­с­то­я­що­то об­що съб­ра­ние ще очер­тае ос­нов­ни­те на­со­ки в пла­но­ве­те за раз­ви­тие на но­вия соб­с­т­ве­ник. Абас ЕО­ОД е 100% соб­с­т­ве­ност на ЕФ ЕКС Сту­дио, ко­е­то пък е при­те­жа­ние на две фи­зи­чес­ки ли­ца - Ивай­ло Ни­ко­лов Ко­ев­с­ки с 60% и Хрис­то Пет­ков Чо­ев­с­ки с 40% от ка­пи­та­ла. ЕФ ЕКС Сту­дио дър­жи 4% от ка­пи­та­ла в Су­пер Бо­ро­вец Про­пър­ти Фонд АД­СИЦ, ре­гис­т­ри­ра­но на 5 май 2006 г. във Вар­на. Дру­ги­те два­ма уч­ре­ди­те­ли са Су­пер Бо­ро­вец Про­пър­ти Ин­вес­т­мънт с 65% и Бан­ка За­пад-Из­ток с 30.0 на сто от ка­пи­та­ла.

Facebook logo
Бъдете с нас и във