Банкеръ Daily

Новини

ПОПУЛЯРНА КАСА 95 УВЕЛИЧАВА КАПИТАЛА СИ С 1 МЛН. АКЦИИ

Инвестиционният посредник Популярна каса 95 АД, Пловдив, на основание решението на извънредното общо събрание на акционерите, проведено на 23 април 2007 г., увеличава капитала на дружеството от 1.5 млн. лв. на 2.5 млн. лв. чрез издаване на 1 млн. обикновени безналични поименни акции с право на глас с номинална и емисионна стойност един лев всяка. Всеки акционер на дружеството към датата на вземане на решението за увеличение на капитала (23 април) има право да запише, съответно да придобие част от акциите от новата емисия, пропорционална на неговия дял в капитала преди увеличението. Акциите се записват в седалището на дружеството в Пловдив лично от акционера или от изрично писмено упълномощен от него представител. Акционерите трябва да внесат 25% от стойността на записаните акции по сметка на дружеството в ТБ ПроКредит банк. Началният срок на подписката е датата на обнародване в Държавен вестник. Крайният срок за записване на акции от новата емисия от акционерите пропорционално на досегашното им участие е един месец, считано от обнародването на поканата. Акциите, останали незаписани, както и акциите, които са записани, но не е внесена стойността им, могат да бъдат записани и платени от досегашните акционери в дружеството, които са извън категорията на незаписалите акции от новата емисия или записали, но неплатили стойността им в едномесечен срок от изтичането на срока за пропорционално записване. При условие че има останали незаписани и неплатени акции от новата емисия след посочените срокове, капиталът ще бъде увеличен до размера на записаните и платени акции от новата емисия.
Към момента мажоритарен собственик в дружеството, което се занимава с брокерска дейност с ценни книжа и управление на портфейли, е Компания за технологии и иновации Съединение АД с дял от 90% от капитала, а група физически лица държат останалите акции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във