Банкеръ Daily

Новини

ПОЛИТИКАТА НА МВР Е НУЛЕВА ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ КОРУПЦИЯТА В СИСТЕМАТА

Политиката на МВР като част от европейския ценностен модел в държавното управление на страната, е политика на нулева толерантност към всички видове корупционни прояви – от най-дребната - “уличната” корупция, до корупцията по най-високите етажи. Това заяви вътрешният министър Михаил Миков при откриване на първата национална кръгла маса на тема: “Развитие и усъвършенстване на институционалните инструменти за административен контрол и превенция на корупцията в МВР и ролята на неправителствените организации за ограничаването й”. Налагането на такава политика е много важна част от политиката на МВР като основна правозащитна институция, към която са насочени очакванията на гражданите за повече законност. Обществото от своя страна също трябва да промени начина си на мислене и да възпитаваме сред гражданите нетърпимост към всички прояви на корупционно поведение. Министърът подчерта голямото значение, което МВР отдава на модела на партньорството - с неправителствените организации, с медиите, с гражданите. Миков се спря на усилията на МВР през 2009 година, насочени към изпълнение на приоритетите, свързани с превенцията и борбата с корупцията: ограничаване и предотвратяване на корупционните практики; повишаване доверието на обществото в институциите, в МВР, в отделните служби; прилагане на принципа на нулева толерантност към всички форми на корупционно поведение. Прилагането на този принцип не е никак лесно – добави министър Миков, поради което се проявява и изключителната натовареност на двете дирекции – “Инспекторат” и “Вътрешна сигурност”. Основната ни цел е да компенсираме дефицита на антикорупционна нетърпимост на ниско и средно управленско равнище – каза още той. Ръководителите на отделните нива трябва да осъзнаят, че в ръководните функции влизат и функциите по контрол, както и функциите по предотвратяване на корупционни практики.
Проучвания за измерване на корупционния риск и оценка на риска в МВР с основна цел идентифициране на рисковите места в системата са част от действията в тази насока. Подобряването системата за координация по направления на дейността за борба с корупцията, както и засилването на превантивния контрол по ограничаване на корупционните практики и риска по обслужване на гражданите на държавната граница са друга изключително важна част от действията ни, тъй като са свързани с изискванията на европейските ни партньори - бе категоричен министър Миков. Осигуряване на публичност за предприетите действия по отношение на борбата с вътрешната корупция са друга важна част от антикорупционните действия. Вътрешният министър добави, че често пъти всички тези действия срещат вътрешната съпротива на служителите в МВР – което е резултат от дългите години, през които системата е била затворена. Като друга важна част от антикорупционните действия министър Миков посочи и широката международна дейност – тъй като проблемът на борбата с вътрешната корупция не е само проблем на България. Правят се опити за обмен на добри практики за сътрудничество между структурите на отделите “Инспекторат” и “Вътрешна сигурност” в рамките на страните-членки на ЕС. България е третата страна от ЕС, след Италия и Австрия, в която са изработени критерии за оценка на корупционния риск в МВР.
Вътрешният министър определи и основните цели на сътрудничеството между МВР и неправителствените организации, като една от най-важните е непрекъснатият обмен на информация, свързана с различните мерки за превенция и борба с корупцията, на анализи и оценки за наличието и актуалното развитие на корупционни явления и пораждащите ги фактори, с оглед ефективното овладяване на различните корупционни практики, организиране на съвместни семинари и медийни кампании, свързани с повишаване на обществената нетърпимост към корупцията и доверието към институциите, системен мониторинг за достигане на ключовите цели и приоритети на антикорупционните мерки. Добрите перспективи за достигане на ключовите цели и реализацията на приоритетните антикорупционни мерки не са възможни без партньорството между институциите, неправителствените организации и медиите – бе категоричен министър Миков, който обеща рационалните предложения в днешната дискусия да легнат в основата на бъдещите решения в МВР.
Представяне на институционалните средства за административен контрол и превенцията в МВР направи г-н Стефан Куцаров от Дирекция “Инспекторат” – МВР. Той се спря на някои нови форми на корупционно поведение, както и предпоставките за тяхното възникване и методите за преодоляването им. Търсенето и прилагането на нови, по-ефективни средства за обмен на информация, координация и сътрудничество между всички компетентни институции на национално и международно ниво е важен фактор за подобряване на социалния климат и изграждането на нетърпимост към проявите на корупция. Представени бяха системата и адмнистративните мерки за противодействие и борба с корупцията в МВР, както и някои конкретни функции и правомощия на Дирекция “Инспекторат” по превенция на корупцията.
В дискусията на форума се чуха мненията по проблема на неправителствените организации - Центъра за изследване на демокрацията, Клуб “Журналисти срещу корупцията”, Съюза на офицерите и сержантите от запаса, Институт “Отворено общество”, Центъра за развитие на медиите, Прозрачност без граници. Обща декларация за сътрудничество между МВР и неправителствените организации бе подписана в края на форума.

Facebook logo
Бъдете с нас и във